Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 03/07/2017 - 08:16
Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Tạo tiền đề xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Năm nay, Chính phủ chỉ đạo thực hiện TĐTKT trên phạm vi cả nước từ tháng 3 và chia làm 2 giai đoạn: Từ ngày 1-3 đến ngày 31-5 đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; từ ngày 1-7 đến ngày 31-7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Đây là cuộc TĐT có khối lượng công việc rất lớn và phức tạp, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên (PV) Báo Bắc Ninh phỏng vấn ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết mục đích, đối tượng của cuộc TĐTKT lần này?

Ông Nghiêm Đình Thuận: TĐTKT năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong các kỳ tiếp theo.

Đối tượng của cuộc TĐTKT là các cơ sở sản xuất kinh doanh (trừ hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản), cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và phải thỏa mãn 3 điều kiện là: Có địa điểm cố định ở Việt Nam để thực hiện hoặc điều hành hoạt động thuộc các ngành kinh tế; có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, tập quán kinh doanh.

Các đơn vị điều tra của TĐTKT năm 2017 gồm 4 khối: Khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo.

PV: Xin ông cho biết phương án thực hiện và công tác chuẩn bị cho cuộc TĐT được triển khai ra sao?

Ông Nghiêm Đình Thuận: Căn cứ Phương án TĐT được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai TĐT trên địa bàn tỉnh với mục tiêu kế thừa nội dung các cuộc TĐT trước, khắc phục những bất cập hạn chế và cập nhật những thay đổi mới, phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua. Cuộc TĐTKT năm 2017 triển khai 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1-3 đến ngày 31-5 đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; giai đoạn 2 từ ngày 1-7 đến ngày 31-7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Các BCĐ TĐT của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện công việc theo hướng dẫn của BCĐ TĐT Trung ương. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan Thường trực sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan trong tỉnh để hoàn thành cuộc TĐT quan trọng này.

Hiện tại, công tác tuyển chọn giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên các cấp và việc tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng cán bộ được trưng tập tham gia TĐT đã hoàn thành. Việc phân phối phiếu điều tra, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cùng với văn phòng phẩm phục vụ điều tra được chuyển, cấp phát đến từng người tham gia TĐT. BCĐ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng. Như vậy, đến nay Bắc Ninh đã hoàn thành công việc của giai đoạn 1 và hoàn thành bước chuẩn bị giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch.

PV: Cuộc TĐT lần này có những điểm gì mới so với các cuộc TĐT cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trước đây?

Ông Nghiêm Đình Thuận: TĐTKT năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc TĐT trước nhằm bảo đảm tính so sánh của số liệu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý và số liệu trong tình hình mới, TĐT lần này có một số điểm mới là bổ sung thêm đối tượng điều tra là các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; đợt TĐT sẽ chú trọng khai thác nhiều dữ liệu hành chính, nghĩa là khai thác tối đa danh sách các đối tượng điều tra từ các cơ quan Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Y tế, Giáo dục,… trong việc lập danh sách nền và rà soát lập danh sách chính thức từng cơ sở của 4 khối đối tượng điều tra. Một điểm khác nữa là sẽ kết hợp điều tra doanh nghiệp và điều tra cá thể năm 2017 trong TĐT nhằm tránh trùng chéo các hoạt động điều tra thống kê; đối với Tập đoàn, Tổng Công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành, cơ sở hành chính sự nghiệp Trung ương thì sẽ do BCĐ Trung ương tổ chức điều tra; các đơn vị thuộc ngành dọc do địa phương triển khai.

PV: Theo ông những số liệu thu thập được từ cuộc TĐT sẽ có đóng góp như thế nào trong việc hoạch định chính sách?

Ông Nghiêm Đình Thuận: Kết quả thu thập được từ TĐT sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về hiện trạng và sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế. Kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của địa phương qua 5 năm; làm cơ sở cho các cấp, các ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời giúp cho các cơ quan Đảng, nhà nước hoạch định các chính sách, kế hoạch trung hạn và dài hạn để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Ngân
Top