Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/06/2017 - 08:52
Cơ cấu ngành nghề và cơ cấu nguồn thu nhập chính của hộ nông thôn Bắc Ninh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa
Những năm qua, Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố và khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh như: tốc độ phát triển kinh tế, quy mô nền kinh tế, quy mô ngành công nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách nhà nước… nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đến năm 2016, tỉnh Bắc Ninh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nằm trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh, khu vực nông thôn Bắc Ninh những năm gần đây cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Số liệu thống kê cho thấy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng người dân quan tâm đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, thì điều đáng chú ý là, trong xu thế đô thị hóa, cơ cấu kinh tế của các hộ chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp hóa.

Trong 5 năm qua, số liệu thống kê đã chứng minh, cơ cấu hoạt động kinh tế chính của hộ nông thôn tỉnh Bắc Ninh chuyển dịch theo hướng giảm nhanh số lượng và tỷ trọng hộ có hoạt động chính là nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng nhanh tương ứng số lượng và tỷ trọng hộ có hoạt động chính là sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đây là sự chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Vì sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thường có thu nhập thấp và không ổn định; còn sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có thu nhập cao hơn, đồng thời đảm bảo định hướng “ly nông, bất ly lương”. Tại thời điểm ngày 1-7-2016 khu vực nông thôn của toàn tỉnh chỉ còn 55.676 hộ có hoạt động chính là sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, giảm 23.432 hộ (giảm 29,6%) so năm 2011.

Các địa phương có số lượng hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhiều trong 5 năm qua và đến nay tỷ trọng còn ít là: thị xã Từ Sơn còn 6,9%, huyện Yên Phong còn 10,5%, huyện Tiên Du còn 13,5%, thành phố Bắc Ninh còn 13,7%. Các huyện giảm ít và tỷ trọng hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản còn cao là: huyện Lương Tài 43,3%, huyện Gia Bình 37,7%. Cũng tại thời điểm ngày 1-7-2016, khu vực nông thôn toàn tỉnh đã có 187.829 hộ có hoạt động chính là sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, chiếm 71,9% tổng số hộ nông thôn. So với cùng thời điểm năm 2011, tăng 61.583 hộ (tăng 32,8%) và tăng 14,3% về tỷ trọng, trong đó riêng hộ công nghiệp-xây dựng tăng nhanh với 141.061 hộ, chiếm tới 54% tổng số hộ nông thôn, tăng 57.724 hộ (69,3%) và 16% về tỷ trọng so năm 2011. Số hộ và tỷ trọng hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều tăng ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Các địa phương có hộ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao và tăng nhanh trong 5 năm qua là: Thành phố Bắc Ninh 82,4%, tăng 21,8%, huyện Yên Phong  86,2%, tăng 11,8%; huyện Tiên Du 80,2% tăng 9,3%; huyện Quế Võ tuy tỷ trọng chỉ chiếm 67,2%, nhưng tăng đến 25,9%; huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tỷ trọng vẫn tăng, nhưng chậm và tỷ trọng tương ứng của 2 huyện này hiện nay là 50,2% và 43,3%. Tại thời điểm Tổng điều tra, toàn tỉnh còn có 17.858 hộ nông thôn không hoạt động kinh tế (gọi là hộ khác), chiếm 6,8%, so với năm 2011 tăng 4.150 hộ (tăng 30,3%), nhưng ổn định về tỷ trọng.

Do cơ cấu hoạt động kinh tế chính thay đổi, đã kéo theo cơ cấu nguồn thu nhập chính của hộ nông thôn thay đổi theo. Số hộ và tỷ trọng hộ nông thôn có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh; tương ứng số hộ và tỷ trọng hộ có nguồn thu nhập chính từ các ngành phi nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng lên. Tại thời điểm ngày 1-7-2016 khu vực nông thôn toàn tỉnh chỉ còn 42.562 hộ có nguồn thu nhập chính từ nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 16,3 tổng số hộ nông thôn; so với năm 2011 giảm 12.807 hộ (giảm 23,1%) và giảm 9% về tỷ trọng. Số hộ có nguồn thu nhập chính từ công nghiệp, xây dựng, hiện có 148.703 hộ, chiếm tới 56,9% tổng số hộ nông thôn, so với năm 2011 tăng 55,4% về số lượng và 13,2% về tỷ trọng. Số hộ có nguồn thu nhập chính từ các ngành dịch vụ tiếp tục tăng nhưng chậm, tỷ trọng năm 2016 lại giảm so với năm 2011. Năm 2016 toàn tỉnh có 48.232 hộ, tăng 665 hộ so với năm 2011 và tỷ trọng chiếm 18,5%, giảm 3,2%. Số hộ có thu nhập chính từ nguồn khác không phải từ hoạt động kinh tế 21.866 hộ, chiếm 8,4%; so với năm 2011 tăng 1.434 hộ, nhưng lại giảm 0,9% về tỷ trọng.

Từ kết quả tổng điều tra còn cho thấy, trong khu vực nông thôn có 55.676 hộ hoạt động chính là nông, lâm nghiệp, thủy sản; nhưng lại chỉ có 42.562 hộ có nguồn thu nhập chính từ nông, lâm nghiệp, thủy sản. Điều đó có nghĩa là, rất nhiều hộ nông thôn ngoài hoạt động chính là sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, còn có các hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; trong đó có rất nhiều hộ thu nhập từ hoạt động kinh tế phụ còn lớn hơn thu nhập từ hoạt động chính là sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nguồn thu nhập chính của hộ nông thôn như ở trên diễn ra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các địa phương có tỷ trọng hộ thu nhập chính từ nông, lâm nghiệp, thủy sản còn ít là: thị xã Từ Sơn 4,5%; thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong 8,1%; huyện Tiên Du 9,4%. Các huyện chuyển dịch chậm và hiện nay tỷ trọng hộ thu nhập chính từ nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là: huyện Lương Tài 36,0%; huyện Gia Bình 29,3% và huyện Quế Võ 18,6%.

Có thể nói, sự tăng lên của số lượng hộ, số nhân khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu thu nhập của hộ nông thôn theo hướng tích cực đã phần nào phản ánh sự phát triển, khởi sắc của khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua, góp phần quan trọng vào việc sớm đưa tỉnh Bắc Ninh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nghiêm Đình Thuận (Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh)
Top