Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/06/2017 - 09:00
50 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành
1. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ):

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chỉ thị số 186-CT/TW ngày 17-2-1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ:  “Phong trào bảo vệ trị an là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm giáo dục quần chúng đảm đương lấy sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hình thức tốt nhất để phát huy tính tích cực của quần chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ địch, để giữ gìn trật tự chung”.

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 11-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" khẳng định: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân…”. Điều đó khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, các đoàn thể chính trị trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của "Biện pháp vận động quần chúng", là biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an. Làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT; để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của nhân dân trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT… tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng Công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừa nghiệp vụ, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

2. Sự phát triển, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân luôn gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của lực lượng Công an và an ninh cách mạng luôn gắn liền với những hình thức, tổ chức và tập hợp quần chúng thành các phong trào cách mạng rộng lớn, đem lại sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua những khó khăn, thách thức, có lúc hiểm nghèo, giữ vững thành quả cách mạng; thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc; tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Ra đời trong những ngày sục sôi của Cách mạng tháng Tám, tuy còn non trẻ, song lực lượng Công an đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia các tổ chức như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”, “Việt nữ đoàn”, “Cảnh sát danh dự không lương”... sát cánh cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, các loại phản động và tội phạm, bảo vệ an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945), bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế đất nước “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, đoàn, hội kháng chiến tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu “3 không”, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền chiến lược: Ở vùng căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự do là “Không nghe, không biết, không thấy”; ở vùng địch tạm chiếm là “Không làm việc cho địch, không bán lương thực cho địch, không chỉ đường cho địch”. Ở Nam Bộ phát động nhân dân tham gia phong trào “Ngũ gia liên bảo” để bảo vệ ANTT thôn, xóm. Các cuộc vận động trên đã nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân, bưng tai, bịt mắt quân thù và đã nhanh chóng phát triển ra toàn quốc thành phong trào “Phòng gian bảo mật” với nội dung cụ thể: Bảo vệ bí mật, tài sản của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ trị an xã hội. Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động phá hoại của địch... đỉnh cao là góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7-5-1954), buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an đã tham mưu phục vụ Đảng, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ở miền Bắc phát động phong trào “Bảo vệ trị an” ở ngoài xã hội và mở cuộc vận động “Bảo mật phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp. Ở miền Nam đẩy mạnh phong trào "Bảo mật phòng gian" ở cả 3 vùng chiến lược và thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh xã, ấp”.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975), lực lượng Công an sớm tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Đồng thời Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp uỷ Đảng, chính quyền tổ chức, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể. Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Những chặng đường lịch sử 50 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày 16-6-1967 Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã. Ngày 16-7-2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 916 xác định ngày 16-6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, nổi bật là:

+ Nghiên cứu lý luận, đúc kết thực tiễn, tham mưu ban hành và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, kế hoạch, Pháp lệnh của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an như: Chỉ thị số 92 về cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 06 quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiều Nghị định về Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Nhờ vậy chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được nâng cao, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực ANTT.

+ Tham mưu xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn. Chỉ đạo, tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, buôn bán người; ban hành kế hoạch mở cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” và nhiều kế hoạch vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

+ Tham mưu và phục vụ lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

+ Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, triển khai thực hiện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Chủ trì và phối hợp xây dựng 04 thông tư của Bộ Công an, hàng trăm văn bản của Ủy ban nhân dân các cấp quy định và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời, phát huy vai trò thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở phát triển.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

4. Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới

Phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn quốc tập trung tham mưu phục vụ Công an các cấp thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTT; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, tệ nạn xã hội… để nhân dân chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp. Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể và của lực lượng Công an.

- Tiếp tục tham mưu phục vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách và hệ thống lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng làm công tác phong trào một cách khoa học, hợp lý; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền và Công an các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn quốc sẽ chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Theo tài liệu tuyên truyền của Bộ Công an)
Top