Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/06/2017 - 08:59
Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Nhân Thắng
Đảng bộ xã Nhân Thắng (Gia Bình) hiện có 490 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã Nhân Thắng tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tiếp thu các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã quán triệt, tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định lực lượng và các điều kiện đảm bảo để tổ chức thực hiện.

Nổi bật trong thời gian qua, Đảng bộ xã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  nay là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện từng công việc cụ thể đối với các tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên như: Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng NTM; thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên chân ruộng hai lúa; thực hiện việc chăm sóc gia đình chính sách và người có công với cách mạng; giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm ATGT; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa... Từ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến tích cực nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng chi bộ và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, do vậy, Đảng bộ xã Nhân Thắng thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. Nông nghiệp từng bước được cơ giới hóa trong sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tạo mọi điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2011) từ 16 triệu đồng/người/năm tăng lên 35 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 còn 3%.

 

 

Diện mạo Nông thôn mới Nhân Thắng hôm nay.

 

Từ đường lối, chủ trương đúng đắn cùng với sự thống nhất đồng lòng giữa Đảng bộ và nhân dân trong xã, bức tranh NTM Nhân Thắng được khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh theo hướng bền vững; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều đạt chuẩn Quốc gia, các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên diễn ra, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác Xây dựng Đảng đã đưa Đảng bộ xã Nhân Thắng trở thành đơn vị nhiều năm liền được Huyện uỷ Gia Bình công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2015, xã Nhân Thắng về đích Nông thôn mới; năm 2016 xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Nói về một số giải pháp trong công tác Xây dựng Đảng, đồng chí  Nguyễn Trọng Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Thắng cho rằng: Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở địa phương là thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê bình để củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu từ Đảng bộ đến các chi bộ. Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ tiêu phải được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, gần gũi quần chúng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tư duy tổ chức thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT để kịp thời phát hiện, uốn nắn các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm tích luỹ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Nhân Thắng không ngừng lớn mạnh trong những năm tới, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.

Xuân Bình
Top