Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/06/2017 - 08:16
Một Đề án thiết thực
Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt là đề án có ý nghĩa thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng cho người dân nhằm bảo đảm sự công bằng xã hội, tính bền vững của Chương trình Dân số - KHHGĐ.
Việc triển khai thực hiện đề án được nhận định là sẽ huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình Dân số - KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.
 

Việc thực hiện Đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế công lập thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

 

Theo nội dung đã phê duyệt, đến 2020, Đề án sẽ được triển khai tại 23 phường thuộc thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh; 6 thị trấn thuộc các huyện: Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Đối tượng tác động của Đề án là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phân phối, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa KHHGĐ/SKSS; cơ sở y tế trong và ngoài công lập cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS; đối tượng thụ hưởng là người dân đang sinh sống tại các địa bàn triển khai Đề án, ưu tiên những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng là thanh niên, vị thành niên.

Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” giai đoạn 2016-2020 hướng tới các mục tiêu cụ thể: Đa dạng hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa KHHGĐ/SKSS theo phân khúc thị trường, chú trọng vào các phương tiện tránh thai hiện đại có tác dụng lâu dài và hiệu quả. Tiếp nhận và cung ứng ít nhất 1 chủng loại phương tiện tránh thai mới bảo đảm chất lượng khi phân phối sử dụng trên địa bàn tỉnh. Cung ứng kịp thời chủng loại phương tiện tránh thai hoặc hàng hóa KHHGĐ/SKSS. Tăng cường tiếp cận dịch vụ KHHGĐ/SKSS của người dân; củng cố và nâng cao chất lượng phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Trong đó, giai đoạn 2016-2017 tập trung hoàn thành các nhiệm vụ: Thành lập Ban quản lý Đề án cấp tỉnh; ban hành các văn bản nhằm hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các thị trường để hỗ trợ thực hiện Đề án. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua triển khai rộng các loại hình dịch vụ hiện có hoặc đánh giá có hiệu quả tại cơ sở thực hiện xã hội hóa; củng cố cơ sở vật chất và mạng lưới các cơ sở thực hiện xã hội hóa. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc tự chi trả các dịch vụ dân số/SKSS/KHHGĐ; vận động các nhà tài trợ, sự tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Ở giai đoạn 2 (2018 - 2020) trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2017 để điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Đề án sẽ thực hiện đa dạng hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa KHHGĐ/SKSS theo phân khúc thị trường, chú trọng vào các phương tiện tránh thai hiện đại, lâu dài và hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động về hậu cần, phương tiện tránh thai theo quy định tại Chương trình Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2015-2020. Củng cố phát triển mạng lưới cung ứng phương tiện tránh thai và hàng hóa KHHGĐ/SKSS trên cơ sở huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân thuộc các thành phần kinh tế theo phân khúc thị trường. Nâng cao chất lượng, mở rộng số lượng các chủng loại phương tiện tránh thai, hàng hóa KHHGĐ/SKSS theo phân khúc thị trường; đưa ra thị trường chủng loại phương tiện tránh thai mới. Tăng cường quản lý chất lượng phương tiện tránh thai, hàng hóa KHHGĐ/SKSS; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ KHHGĐ/SKSS của người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động về cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS trong Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2015-2020. Cùng với việc nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế công lập thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS; đề án khuyến khích và huy động các cơ sở y tế ngoài công lập (doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, tổ chức xã hội) thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Quá trình thực hiện Đề án sẽ tạo hành lang, cơ sở pháp lý nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển thị trường phương tiện tránh thai, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và thị trường cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Tuyên truyền, vận động để tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy phát triển thị trường phương tiện tránh thai, hàng hóa KHHGĐ/SKSS của người dân và thị trường cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS của người dân.

Việt Hoa
Top