Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 09:27
Thấm nhuần tư tưởng của Bác về phát triển giai cấp công nhân
Tháng 5-tháng công nhân đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trên phạm vi cả nước. Qua những hoạt động ý nghĩa này, nhân dân ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi, đem lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Người luôn quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quan tâm xây dựng và phát triển giai cấp công nhân.

Người chỉ rõ: Giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng thông qua chính Đảng của giai cấp mình, đó là Đảng Cộng sản. Giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu, là gốc của cách mạng Việt Nam. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tạo thành lực lượng to lớn, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đó là nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ, Công đoàn và của toàn dân.

 

 

Người lao động Ngành Điện lực tỉnh tích cực thi đua lao động sáng tạo hưởng ứng tháng công nhân 2017. Ảnh: Ngô Phú-Phong Vân

 

Đất nước ta đang trên tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Đến nay, cả nước có hơn 13 triệu công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chiếm khoảng 30% lực lượng lao động toàn xã hội, đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội (Riêng Bắc Ninh có hơn 200 nghìn công nhân, lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp). Công nhân có vai trò quan trọng trong tiến trình đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, giai cấp công nhân hiện nay còn nhiều hạn chế: Sự phát triển chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, trình độ; kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp còn bất cập do hầu hết xuất phát từ giai cấp nông dân; kỷ luật, năng suất lao động không cao; địa vị chính trị chưa được thể hiện đầy đủ, nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Đảng; đời sống công nhân còn nhiều khó khăn... Trong thời kỳ mới, Đảng, nhà nước ta đang tập trung giảm dần những bất cập này bằng nhiều chủ trương chính sách lớn như ban hành Luật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Với vai trò nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức; với bản chất cách mạng, kiên định, vững vàng; với sự dẫn dắt của tổ chức Đảng, công đoàn, chắc chắn giai cấp công nhân nước ta sẽ không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trường Sinh
Top