Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/05/2017 - 08:09
Chuyển biến ở Đảng bộ Lương Tài
Đảng bộ huyện Lương Tài có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 Đảng bộ các xã, thị trấn, 2 Đảng bộ Quân sự và Công an huyện và 34 Chi bộ các cơ quan huyện với gần 5.400 đảng viên.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về tiếp tục tập trung thực hiện “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên” ở Đảng bộ huyện đã có những chuyển biến rõ nét, khẳng định bằng những con số ấn tượng. Tỷ lệ TCCS đảng đạt TSVM từ 81,6% năm 2014 tăng lên 89,8% năm 2016; không có TCCS đảng yếu kém.

Ngay sau khi ban hành Kết luận về việc tập trung lãnh đạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  TCCS Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của Huyện ủy; Chỉ đạo các ban xây dựng Đảng căn cứ vào nhiệm vụ và chức năng của mình hướng dẫn các tổ chức sở Đảng tổ chức thực hiện Kết luận.

Theo đó, các TCCS Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Huyện ủy sát với tình hình thực tế của từng TCCS Đảng, tổ chức triển khai quán triệt đến các đảng viên tại kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt gần 96%; Đặc biệt, các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, nhất là từ chi bộ trong việc xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Trước tiên cần thường xuyên tổ chức cho các cấp ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ học tập, nghiên cứu, nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết của đảng ủy cấp trên, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nguyên tắc thủ tục sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, các cấp ủy chi bộ đánh giá đúng tình hình thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng và chất lượng công tác lãnh đạo. Trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương lãnh đạo của đảng ủy cấp trên thành các chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo thực hiện, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của từng TCCS đảng. Đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng  ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ triển khai thành chương trình hành động cụ thể, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các TCCS Đảng luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát đảng viên để kịp thời phát huy những ưu điểm, hạn chế và khắc phục ngay những hạn chế khuyết điểm. Nâng cao năng lực đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý công mình, chính xác những cán bộ, đảng viên vi phạm. Quán triệt sâu sắc tới mỗi cán bộ đảng viên về các quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng Đảng TSVM; không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc triển khai thực hiện Kết luận đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của TCCS Đảng; sự cần thiết của việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức của TCCS Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”. Trên cơ sở đó, các TCCS Đảng đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ TSVM, gắn xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; củng cố chi bộ yếu kém, phân công trách nhiệm cấp ủy viên phụ trách xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, củng cố chi bộ yếu kém từng mặt.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận của Huyện ủy về công tác xây dựng đảng, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của TCCS Đảng được nâng lên một bước. Các cấp ủy, TCCS đảng đã chủ động các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh việc xây dựng đảng bộ, chi bộ TSVM và nâng cao chất lượng đảng viên. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá chất lượng TCCS đảng  và đảng viên hàng năm đi vào nề nếp, được cấp ủy từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, đánh giá chặt chẽ, sát thực theo hướng dẫn của cấp trên, hạn chế cơ bản tình trạng chạy theo thành tích. Qua kết quả đánh giá phân loại đảng viên hàng năm cho thấy, sau khi thực hiện Kết luận của Huyện ủy, chất lượng đảng viên hàng năm được đánh giá thực chất và sát thực hơn; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 79,55% năm 2014 tăng lên 84,86% năm 2016; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 1,1% năm 2013 xuống còn 0,4% năm 2016. Tỷ lệ TCCS đảng đạt TSVM từ 81,6% năm 2014 tăng lên 89,8% năm 2016; không có TCCS đảng yếu kém. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyêt đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 sớm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, quyết tâm xây dựng quê hương Lương Tài ngày đổi mới.

Xuân Cát (Đài Lương Tài)
Top