Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/05/2017 - 08:17
Nâng cao chất lượng thông tin thống kê
Xác định vai trò quan trọng của công tác thống kê đối với việc quy hoạch, xây dựng và phát triển của tỉnh, những năm qua, Cục Thống kê tỉnh không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Để bảo đảm việc thu thập, xử lý, cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin thống kê phục vụ yêu cầu của Trung ương và địa phương, Cục Thống kê luôn bám sát kế hoạch và các chương trình của Tổng cục giao từ đầu năm, từ đó phát động đến toàn thể cán bộ trong ngành ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê tháng, quý, năm trên các lĩnh vực nghiệp vụ; tổ chức tốt các cuộc tổng điều tra (TĐT), biên soạn niên giám thống kê... Trong năm 2016, với khối lượng công việc lớn, nhiều cuộc điều tra đòi hỏi toàn thể cán bộ trong ngành phải tập trung cao độ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc cung cấp thông tin số liệu điều tra thực hiện các loại báo cáo thường xuyên, đột xuất, trình HĐND, UBND tỉnh; số liệu và nội dung phân tích đã phản ánh toàn diện thực trạng, kịp thời các chỉ tiêu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh qua từng thời điểm, thời kỳ.

Ngoài thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ tháng, hàng quý theo kế hoạch, trong năm, Cục Thống kê tham mưu với UBND tỉnh thực hiện thành công cuộc TĐT nông thôn - nông nghiệp và thủy sản, được Ban chỉ đạo Trung ương xếp loại tốt. Biên soạn và phát hành 1.000 cuốn niên giám và 200 tờ gấp về thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển Bắc Ninh phục vụ các cấp, các ngành. Tranh thủ được các nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành.

Ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê khẳng định: “Năm 2016, với những nỗ lực và sự tập trung nhân lực của toàn ngành về thu thập, xử lý số liệu, xem xét, tổng hợp công tác biên soạn ấn phẩm... phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các chỉ tiêu cơ bản về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao uy tín của Ngành; giúp HĐND, UBND tỉnh đưa ra được những hoạch định, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được Tổng Cục Thống kê đánh giá hoàn thành 98,17% điểm thi đua của Ngành giao, tăng 0,32% về tỷ lệ so năm 2015 và xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2016. Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo Cục Thống kê luôn đề cao công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch sát thực tế, phân công đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân. Qua đó,  khuyến khích cán bộ phát huy năng lực, tính sáng tạo và chủ động trong công tác…”.

Phát huy truyền thống thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh toàn diện, nhất là về bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cuộc TĐT kinh tế năm 2017 bảo đảm đúng thời gian, chất lượng; chuyển đổi so sánh một số chỉ tiêu từ mốc năm 2010 sang mốc năm 2015 để nâng mức độ chính xác của thông tin thống kê; triển khai đề án về khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa các tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt. Trước mắt khắc phục 8 chuyên đề về số liệu bảo đảm tính toán đầy đủ, đúng phạm vi số liệu thống kê theo từng chuyên ngành, tránh tình trạng tính trùng, tính sót các thông tin… và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng thông tin thống kê ngày càng cao.

Quang Minh
Top