Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 14/04/2017 - 16:25
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Sáng 13-3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa II -2017. Tham gia có 81 đảng viên dự bị đến từ các Chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 13 đến 21-3-2017) các học viên được phổ biến và nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

Hà Linh
Top