Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/02/2017 - 08:57
Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố
Phân công nhiệm vụ cho đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng viên ở chi bộ. Công việc này lại càng trở nên có ý nghĩa hơn với đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố. Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Bắc Ninh chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Chúng tôi về phường Tiền An vào thời điểm Đảng uỷ phường đang tập trung cho việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh về “Đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: Toàn phường có 5 chi bộ khu phố với  336 đảng viên, trong đó có 59 đảng viên được miễn sinh hoạt. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố mới đạt tỷ lệ 25% (70/277 đảng viên đang sinh hoạt).  Đa số các cấp uỷ, chi bộ ở khu phố còn lúng túng, chưa nhận thức và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Nhiều chi bộ không có đảng viên được phân công đảm nhiệm các vị trí công tác trong hệ thống chính trị ở khu phố, gây ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Để phát huy hiệu quả của việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố trong thời gian tới thì Đề án về “Đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh” của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh được ban hành, triển khai thực hiện là cần thiết.

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện của Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường tổ chức toạ đàm “Đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố” nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, thống nhất trong công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên, góp phần xây dựng các chi bộ và Đảng bộ phường ngày càng TSVM. Mặt khác, cùng với các bước tiến hành phân công nhiệm vụ như: rà soát tình hình, điều kiện, hoàn cảnh, sức khoẻ của từng đảng viên; dự kiến việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ để thảo luận dự kiến phân công nhiệm vụ cho đảng viên; ban hành nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo đúng phương châm rõ việc, rõ người và sát thực tế… Đảng uỷ phường chỉ đạo các chi bộ khu phố tách các tổ Đảng thành nhiều tổ Đảng để thuận lợi hơn trong việc duy trì sinh hoạt và quản lý đảng viên. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực để việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố ở phường Tiền An trong thời gian tới được sâu sát, cụ thể, đạt hiệu quả cao.

Không  chỉ ở phường Tiền An, các Đảng bộ xã, phường ở thành phố đều chỉ đạo triển khai phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo phương châm trên. Theo đồng chí Nguyễn Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ: Đảng bộ thành phố hiện có 113 chi bộ thôn, khu phố trực thuộc Đảng uỷ các xã, phường với 7.252 đảng viên, chiếm gần 86% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. 100% các chi bộ thôn, khu phố tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thành ủy. Quy trình phân công nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo công khai, dân chủ và được căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể  của từng địa phương, đơn vị và đảng viên nhằm tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 

Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số cấp ủy chi bộ mới dừng ở việc thông báo tại các buổi sinh hoạt chi bộ chưa có nghị quyết cụ thể; có chi ủy còn “khoán trắng” việc thực hiện công tác cho đảng viên, chưa hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh và khả năng thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đôi lúc còn chưa thực sự phù hợp năng lực, sở trường của đảng viên; một bộ phận đảng viên khi được phân công nhiệm vụ còn lúng túng, chưa rõ công việc được giao cụ thể, chưa đề ra được biện pháp thực hiện có tính khả thi nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

 Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên nói chung và đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố  nói riêng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một biện pháp thiết thực trong việc giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên. Trên cơ sở đó, tháng 10-2016, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh” với các giải pháp cụ thể: Các cấp uỷ chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm; phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải hợp lý, dựa trên năng lực và điều kiện thực tế của từng đảng viên. Mặt khác, bản thân đảng viên được phân công phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Chi ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, làm cơ sở cho việc đánh giá thực hiện công tác phân công ở mỗi kỳ sinh hoạt tiếp theo, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và khi xem xét, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Thảo Nguyên
Top