Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/11/2016 - 08:48
Từ lòng dân đến huy động sức dân
Với phương châm “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” do vậy Lương Tài xác định công tác dân vận ở cơ sở luôn có vai trò quan trọng. Các tổ dân vận hoạt động tích cực, nền nếp thực hiện tốt quy chế phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận và các thành viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, duy trì và thực hiện tốt pháp lênh dân chủ ở cơ sở góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Phong trào thi đua dân vận khéo được Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ban Dân vận Huyện ủy Lương Tài tham mưu, ban hành chương trình công tác dân vận hằng năm, ban hành văn bản tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn những năm qua xây dựng được 61 mô hình dân vận khéo được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ở 14 xã, thị trấn góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền; động viên nhân dân tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đoàn thể. Mới đây nhất là động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2016-2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Trong 3 năm trở lại đây, UBND các xã, thị trấn tổ chức bầu cử Trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 90,37%, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh. Công tác dân vận của chính quyền các cấp được coi trọng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được cụ thể hoá và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, gắn xây dựng điển hình “Dân vận khéo” với cải cách hành chính, “tăng cường công tác dân vận chính quyền”, bồi dưỡng phong cách làm việc của công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân. UBND cấp huyện và cấp xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, thủ tục hành chính cơ bản được công khai, minh bạch; hiệu quả giải quyết công việc cho tổ chức, công dân có hiệu quả hơn; người dân được tham gia giám sát quá trình làm việc của cán bộ, công chức.

Cán bộ lãnh đạo các cấp xây dựng chương trình công tác đi cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong năm tiếp nhận 70 đơn thư, giải quyết được 63 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt 90% góp phần ổn định tình hình ở địa phương, cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế có 19 mô hình, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân trong sản xuất, kinh doanh, huy động được nhiều nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lao động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... được vận động, đẩy mạnh thực hiện đạt hiệu quả cao. Nhiều mô hình cánh đồng trên 100 triệu/ha với 2 vụ lúa và 1 vụ đông, cho hiệu quả kinh tế cao ở các xã: Minh Tân, Lại Hạ, Trung Kênh, An Thịnh, Phú Hòa. Mô hình, điển hình phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở các xã Trung Chính, Phú Lương, Lâm Thao, Bình Định, Trừng Xá, Mỹ Hương. Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ở các xã: Quảng Phú, Tân Lãng, Lâm Thao, Trung Kênh, Thị trấn Thứa... hàng năm có thu nhập 100 đến 150 triệu đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho nông dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có 14 mô hình “Dân vận khéo” tập trung vận động nhân dân phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ. Năm 2016 toàn huyện có 27.861 gia đình đăng ký GĐVH, 102/102 thôn đăng ký làng văn hóa, 125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Ước tính năm 2016 toàn huyện có 27.500/27.861 gia đình đăng ký đạt GĐVH đạt 98,7%, 93 làng đạt danh hiệu làng văn hóa đạt 91,2%, 110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 88%.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hàng năm huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị. Các phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng quà chiến sỹ lên đường, vì biển đảo quê hương, mang lại hiệu quả thiết thực, động viên được lực lượng thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng nhập ngũ. Các chỉ tiêu giao quân, huấn luyện, diễn tập quân sự của huyện và xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc đạt yêu cầu đề ra.

Công tác dân vận ở Lương Tài gắn các chương trình hoạt động với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên được nhân dân tích cực tham gia công sức, tiền của vào việc xây dựng nông thôn mới, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhất là trong giai đoạn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Xuân Cát (Đài Lương Tài)
Top