Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 25/02/2014 - 08:47
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Đó là nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong năm 2014. Có thể khẳng định, thực hiện Cuộc vận động, sau này là Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị theo từng chuyên đề cụ thể, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở toàn quốc nói chung, Bắc Ninh nói riêng đã được duy trì thường xuyên, liên tục, trở thành nền nếp và đạt hiệu quả hết sức thiết thực.
<" tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Trong học tập, thảo luận để xây dựng kế hoạch, giải pháp phấn đấu làm theo tấm gương của Bác, các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp mà đơn vị mình đã xây dựng và thực hiện tốt từ trước đến nay. Đồng thời lựa chọn một số vấn đề hạn chế, khuyết điểm có liên quan đến nội dung chuyên đề 2014 để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Với các bản đăng ký của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần rà soát kỹ, nếu thấy cần thiết, phải hướng dẫn các cá nhân bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương cần duy trì nghiêm túc hoạt động kiểm tra, giám sát, tránh bệnh hình thức; biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến.

Sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thách thức mới đối với mỗi người trong lĩnh vực đạo đức. Vì vậy, mỗi chúng ta, ngoài việc thấm nhuần nội dung chuyên đề, hàng ngày bỏ ra chút ít thời gian để đọc, suy ngẫm những lời dạy bảo, những mẩu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện, việc làm của Bác… và tự giác học tập, làm theo là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, góp phần thành công chung của nội dung "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Trung Hiệp
Top