Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 25/10/2013 - 09:27
Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng
Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Bắc Ninh”. Tại hội thảo do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức có nhiều tham luận thiết thực, bổ ích, những kinh nghiệm quý nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo Bắc Ninh xin trích đăng một số ý kiến tham luận tại hội thảo.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của báo chí

(Đồng chí Nguyễn Bá Sinh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh)
 
 
Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; của các cấp các ngành và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với lĩnh vực báo chí, việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nhiều năm qua báo chí đã góp phần tích cực vào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mỗi nhà báo, mỗi hội viên Hội Nhà báo đều coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ gắn chặt với cây bút, trang giấy, thể hiện rõ “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”. Trong tình hình hiện nay mỗi nhà báo, hội viên cần phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trên lĩnh vực này.

Để khắc phục những thiếu sót tồn tại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh nhất là việc tuyên truyền trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, các đại biểu cần tập trung làm rõ các nội dung: Việc chỉ đạo của các cấp Hội đối với hội viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vấn đề đấu tranh chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đánh giá, nhìn nhận thực tế công tác thông tin, tuyên truyền về đề tài phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thời gian qua, cách thức đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Thực tế tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến những người làm báo hiện nay. Người làm báo trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận, xã hội đang quan tâm. Lập trường, bản lĩnh và phương pháp tác nghiệp hiệu quả của nhà báo khi viết về công tác phê bình và tự phê bình…

Từ thực tế công tác của các đại biểu ở Trung ương, ở các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí và toàn thể các hội viên nhà báo, là những kinh nghiệm quý nhằm nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Báo chí và vấn đề đấu tranh chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Đồng chí Lê Đăng Dân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 
 
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 3 cơ quan báo lớn là Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc (do Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh quản lý); với 4 loại hình báo chí: Báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí, báo chí của tỉnh đã kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân… góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Để báo chí phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần, khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc và hoạt động phòng, chống; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan báo chí cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng; cần chủ động, sáng tạo trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Đội ngũ phóng viên cần không ngừng tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra... 

Đài PT-TH Bắc Ninh chủ động đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Đồng chí Nguyễn Xuân Khi, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh)

 
 
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; đã thực sự là diễn đàn của nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cho đông đảo quần chúng nhân dân, giữ gìn uy tín, nâng cao vai trò vị thế của Đảng bộ, chính quyền Bắc Ninh trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đạt hiệu quả, trong thời gian tới Đài PT và TH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; gắn nội dung công tác này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, vì vậy khi tổ chức tuyên truyền, Đài tỉnh luôn xác định phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức hiệu quả, phù hợp với các đối tượng; có sự giám sát trực tiếp và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Trên thực tế, giữa quyết tâm của xã hội và thực tiễn khi thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực còn có khoảng cách, nhiều giải pháp còn vướng mắc, chưa thực hiện được, vì vậy trong thời gian tới Đài tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị và tình hình thực tế của địa phương, từ đó tác động hiệu quả đến nhận thức, yêu cầu phòng, chống tham nhũng của các cơ quan địa phương, đơn vị. Có cơ chế chống tiêu cực ngay trong cơ quan Đài PT và TH Bắc Ninh; bảo vệ, khen thưởng thỏa đáng, kịp thời những cán bộ, phóng viên tích cực tố giác, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường những biện pháp bảo vệ các phóng viên trong quá trình tác nghiệp; lên tiếng xử lý công khai, minh bạch những tập thể, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ngăn cản các cơ quan báo chí, các nhà báo khi đưa tin những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các nhà báo cũng phải trang bị cho mình những kiến thức về pháp luật, những kỹ năng điều tra nghiệp vụ.

Lập trường, bản lĩnh của nhà báo khi thực hiện tác phẩm chống tham nhũng, tiêu cực

(Nhà báo Đào Đình Khoa, Trưởng phòng Báo Điện tử, Báo Bắc Ninh)

 
 
Báo chí là kênh thông tin quan trọng trong việc cung cấp các thông tin khách quan, độc lập cho xã hội để đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ góp phần phát hiện những trường hợp tham nhũng, lãng phí, những việc làm sai trái... báo chí còn tạo nên sức ép dư luận buộc chính quyền phải vào cuộc làm rõ, xử lý chứ không thể né tránh, làm ngơ. Thực tế cho thấy, báo chí không chỉ có công lớn trong việc phát hiện, bóc trần các hành vi tham nhũng mà nó còn là lực lượng chủ yếu để tuyên truyền vận động nhân dân, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan báo chí tích cực cũng có không ít tờ báo phản ánh thiếu khách quan, trung thực, thậm chí là phản ánh sai, thái quá một số vụ việc gây định hướng xấu trong dư luận.

Trong khuôn khổ hội thảo này tôi đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần có một cơ chế thưởng phạt nghiêm minh. Cần phê bình, kỷ luật nhà báo, cơ quan báo chí viết sai, phản ánh sai. Song những bài viết đúng, viết hay rất cần được khen thưởng kịp thời. Mặt khác, cũng cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà báo khi tham gia đấu tranh chống tham nhũng bởi không chỉ ở Bắc Ninh mà khắp cả nước cũng đã xuất hiện không ít trường hợp nhà báo khi tham gia các vụ điều tra chống tiêu cực bị hành hung, khủng bố.

Tôi đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngoài việc tạo nhiều điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm báo cần chỉ đạo trực tiếp và kiên quyết hơn nữa cho cơ quan báo chí, phóng viên báo chí tham gia điều tra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngay từ đầu để rộng đường dư luận, tạo niềm tin yêu của độc giả với các cơ quan thông tấn báo chí.

Xây dựng cơ quan, đội ngũ cán bộ vững mạnh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Bà Nguyễn Thị Châu Loan, Phó Trưởng Đài Phát thanh Từ Sơn)

 
 
Theo tôi, các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó cần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, chuyên nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch phục vụ nhân dân. Với chức trách nhiệm vụ được giao, thời gian tới Đài Phát thanh Từ Sơn sẽ tập trung tuyên truyền tốt những vấn đề trên.

Nhóm PV
Top