Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/09/2013 - 07:40
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, sự hội tụ tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng quan trọng hơn hết là sự thể hiện rõ nét tư tưởng của học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối với sự nghiệp do Đảng ta lãnh đạo, việc vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc sống còn của dân tộc. Bởi lẽ học thuyết chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nền kinh tế tri thức hôm nay, mà trọng tâm là xây dựng Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, một đảng cách mạng chân chính; Người thầy mẫu mực Hồ Chí Minh đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cách mạng dám xả thân vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân; Người huấn luyện, đào tạo ra nhiều nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, nhà quân sự tài ba. Tư tưởng đạo đức của Người rất đỗi giản dị mà tinh tế lạ thường, luôn tỏa sáng hào quang soi đường chỉ lối cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Hiểu một cách đơn thuần, đoàn kết, thống nhất là đồng lòng, nhập chung, kết hợp nhau lại thành khối chặt chẽ; còn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta; sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Đây cũng là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, mà người xưa đã có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”(1); vì thế, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chúng ta đều khẳng định ý nghĩa to lớn của bài học đoàn kết, thống nhất. Trong các cuộc chiến chống chọi với thiên tai, địch họa cũng vậy, ông cha ta đã rút ra quy luật sinh tồn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”(2). Nghĩa là, phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trên dưới đồng lòng, lấy ít địch nhiều, lấy yếu địch mạnh, đoàn kết dân tộc, yêu thương, gắn kết nhau lại để đánh bại các kẻ thù hung bạo, mạnh hơn mình gấp bội lần, từ đó viết nên những bản anh hùng ca bất diệt.

Đặc biệt từ khi Đảng ta ra đời cho đến nay, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là vấn đề trọng tâm có ý nghĩa cao cả, được đặt trên vị trí trang trọng hàng đầu mà ở đó ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tựa như một dòng nước tinh khiết gội mát cho tâm hồn Việt Nam. Ánh sáng kỳ diệu ấy luôn chiếu rọi, lan tỏa và mở ra một con đường phát triển cho đất nước ta, tạo thành một truyền thống quý báu, có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, luôn đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc lên trên hết. Truyền thống đó là ý thức cộng đồng, là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng mà mạch nguồn của nó được khơi ra từ sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên “giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(3). Điều đó là thiêng liêng và đặc biệt có ý nghĩa to lớn, cho nên “chúng ta phải quý trọng và ra sức bảo vệ sự đoàn kết nhất trí - trong Đảng và trong nhân dân ta”(4), chúng ta phải thường xuyên, không ngừng nâng cao đảng trí, coi đây là mục tiêu số một của giáo dục lý luận, đạo đức chính trị ở trong Đảng. Vấn đề này được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đối với cán bộ đảng viên, Người đòi hỏi “phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”(5). Từ đó, chúng ta thực hiện thống nhất ý chí và hành động, tạo nên tính tổ chức, kỷ luật trong Đảng, làm nên sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc và xây đắp nên tình đoàn đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; nhất là, đề cao vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của đoàn kết, thống nhất nội bộ Đảng. Không ngừng đấu tranh, xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng cũng như các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi đấy là sự hội tụ những tinh hoa của văn hóa nhân loại, là quy luật vận động, phát triển và trưởng thành của Đảng ta trong hơn 80 năm qua mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp, nuôi dưỡng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, niềm tin… và cả sự hy sinh xương máu của mình. Tất cả những giá trị nhân văn cao đẹp ấy được chưng cất lại thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam mà cốt lõi của nó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ở đó vẻ đẹp trung tâm tỏa ngát hương thơm chính là học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn thắp sáng, soi chiếu cho việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(6) trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đời đời tươi thắm.

Việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng ta hiện nay là mở ra một bản trường ca bất hủ về bài học giáo dục lý luận, tư tưởng, đạo đức chính trị của Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập thế giới của nền kinh tế tri thức; trong đó, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) giữ vai trò then chốt, định hướng con đường phát triển cho dân tộc ta đến năm 2020 trở thành thành một quốc gia công nghiệp phát triển hiện đại mà ở đấy không có gì hiệu quả hơn là chúng ta phải đẩy mạnh việc học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

 

Tài liệu tham khảo:            

(1). Ca dao Việt Nam.

(2). Hồ Chí Minh, toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Tập13, tr120

(3). Hồ Chí Minh: toàn tập.NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Tập15, tr611.

(4)Hồ Chí Minh: toàn tập.NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Tập14, tr33.

(5). Hồ Chí Minh, toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Tập11, tr92.

(6). Chỉ thị: 03 -CT/TW, 14/5/2011. Bộ Chính trị.

Nguyễn Phương
Top