Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 21/08/2013 - 08:26
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương
Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” yêu cầu:

Việc tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm: “Cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp”.

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh.

Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức.

Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động và luôn giáo dục cán bộ, đảng viên những nội dung đó.

Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh; gắn liền với nhân cách siêu việt; trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, nhà văn hóa kiệt xuất.

Đó là phong cách vừa dân tộc, vừa hiện đại, vừa khoa học, vừa cách mạng, vừa cao cả, vừa thiết thực.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh… Đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.

Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt; mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người.

Về phong cách quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Yêu nước thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người của Người.

Chính tư tưởng, đạo đức của nhân cách bên trong con người Hồ Chí Minh đã thể hiện bộc lộ ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở người.

Phong cách quần chúng của Bác Hồ, một lần nữa khẳng định tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.

Về phong cách dân chủ: từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức, phong cách dân chủ của Bác Hồ là thể hiện sự nhất quán của tư tưởng đạo đức vì dân, vì nước.

Hồ Chí Minh là người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để không ngừng thực hành dân chủ cho dân.

Trong chế độ mới, giá trị cao nhất của Độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho dân. Phải trao cho dân mọi quyền hành. Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội Việt Nam nhân dân làm chủ đất nước. Nước là nước của dân. Các cơ quan Đảng và Nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân.

Theo Người, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể.

Về phong cách nêu gương: theo Bác Hồ trước hết phải làm gương mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nói phải đi đôi với làm.

Cần nêu gương trên cả ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với công việc.

Đối với mình: không tự cao, tự đại, tự mãn mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở đối với bản thân.

Đối với người: luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng.

Đối với công việc: dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “Để việc công lên trên, lên trước việc tư”.

Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm.

Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng; cuộc sống riêng giản dị, Người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tư tưởng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị.

Chúng ta cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định về thực hành dân chủ trong Đảng, phát huy tốt quyền và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của chi bộ.

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và quần chúng trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn; quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nhân dân, lắng nghe góp ý xây dựng của quần chúng với chi bộ, đảng viên; chi bộ tạo diễn đàn để quần chúng thường xuyên góp ý cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định số 101- QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ bằng chính sự gương mẫu đó để vận động quần chúng làm theo.

Ngô Văn Diện
Top