Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 18/06/2013 - 08:18
Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35, Quốc hội khóa XIII
Sáng ngày 17- 6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng chí Nguyễn- Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành một số điều Nghị quyết số 35 của Quốc hội; Kế hoạch số 15/KH-HĐND17, ngày 4-6-2013 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Theo kế hoạch số 15 của HĐND tỉnh, HĐND cấp tỉnh và huyện thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên của UBND. Đối với HĐND cấp xã, phường, thị trấn sẽ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND. Về thời gian thực hiện, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ; Riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016 thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013.

 

Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ các vấn đề về triển khai lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn: mốc thời gian báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, cách thức tiến hành lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, mẫu phiếu, phân công nhiệm vụ…   Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn- Sỹ nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời còn làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

HĐND các cấp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định khách quan, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ cùng cấp trong quá trình tổ chức thực hiện  theo đúng tinh thần của Nghị quyết 35 của Quốc hội; Nghị quyết số 561 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 15 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND phối hợp với các ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, thống nhất cụ thể về nội dung, quy trình, cách thức lấy phiếu tín nhiệm; chỉ đạo chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát để nắm bắt thông tin, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời đối với các vấn đề phát sinh khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở cấp huyện và xã.

Vân Giang
Top