Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 23/05/2013 - 16:30
Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác BHXH, BHYT
Ngày 23-5, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt mục đích, ý nghĩa và các nội dung cơ bản của Nghị quyết 21, trong đó nhấn mạnh: BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Việc triển khai hai chính sách này trong những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: tỷ lệ bảo hiểm xã hội còn thấp, chỉ mới đạt 20% lực lượng lao động xã hội; số người tham gia bảo hiểm mới đạt 65% dân số; công tác quản lý Nhà nước về triển khai BHXH, BHYT vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nghị quyết đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách này, với mục tiêu tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH và tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, thành phố Bắc Ninh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện chương trình hành động như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền về BHXH, BHYT.

Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dich vu seo vụ, thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT… phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố có trên 55% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 40% lực lượng lao động tham gia BHTN, trên 80% dân số tham gia BHYT.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được học tập các nội dung cơ bản trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, cấp ủy Đảng các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại đơn vị, gắn với chỉ đạo tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo từng ngành, từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của đơn vị. 

Thảo Nguyên
Top