Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 15/05/2013 - 08:40
Chính ủy, chính trị viên trong quân đội phải có đầy đủ phẩm chất, năng lực “làm người kiểu mẫu trong mọi việc” *
(Phát biểu của đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Hội thảo khoa học “Thư gửi Hội nghị chính trị viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh-giá trị lịch sử và hiện thực” tại Trường Sỹ quan Chính trị, ngày 14 tháng 5 năm 2013)

Trong lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định thực hiện, phương châm “người trước, súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự”, luôn xác định xây dựng con người-người quân nhân cách mạng là nền tảng cốt lõi của sự nghiệp xây dựng quân đội. Công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của quân đội; mục tiêu cao nhất của công tác này là đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; bảo đảm xây dựng các tổ chức, con người trong quân đội. Với tư cách là “người đại diện Đảng”, “chủ trì về chính trị” ở các đơn vị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng, phát huy sức mạnh nhân tố con người trong quân đội. Trong “Thư gửi Hội nghị chính trị viên”, Bác Hồ đã khẳng định: “Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt”. Thực tiễn lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội cho thấy, ở bất kỳ thời điểm nào, chất lượng bộ đội, nhất là chất lượng về mặt chính trị luôn tùy thuộc rất lớn vào tư cách, phẩm chất, năng lực của đội ngũ chính ủy, chính trị viên. Chính vì vậy, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên luôn là vấn đề chiến lược trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và việc tranh chấp chủ quyền trên biển Đông còn diễn biến hết sức phức tạp. Ở trong nước, mặt trái nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế đang hàng ngày tác động đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Các thế lực thù địch luôn coi quân đội là một trọng điểm chống phá. Chúng ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” làm cho quân đội ta “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Một trong những nội dung chống phá của các thế lực thù địch đối với Hiến pháp là đòi xóa điều 4 Hiến pháp,  phi chính trị hóa Quân đội. Để thực hiện mưu đồ trên, chúng đã dùng mọi thủ đoạn hòng làm cho cán bộ, chiến sỹ lơ là mất cảnh giác, sa ngã trước lối sống thực dụng, coi nhẹ việc trau dồi lý tưởng, lẽ sống, bản lĩnh, lập trường giai cấp; coi nhẹ vai trò công tác Đảng, công tác chính trị; xem thường động lực, sức mạnh chính trị tinh thần trong các hoạt động của quân đội. Tình hình trên đòi hỏi, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đặc biệt chú trọng việc lựa chọn, xây dựng, rèn luyện đội ngũ chính ủy, chính trị viên và phát huy vai trò của họ trong giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho bộ đội. Để thực hiện được những vấn đề quan trọng đó, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng mang tầm chiến lược trong “Thư gửi Hội nghị chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn giữ vững bản chất cách mạng, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang; được nhân dân tin cậy, yêu mến, ủng hộ; được thế giới biết đến và khâm phục. Nghiên cứu quán triệt, trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính quy luật, là nguyên tắc, kinh nghiệm trong xây dựng quân đội.

Để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi Hội nghị chính trị viên” nói riêng có hiệu quả thiết thực; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các học viên, nhà trường toàn quân, các vị tướng lĩnh, các nhà khoa học cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử và hiện thực của “Thư gửi Hội nghị chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng ta, quân đội ta vận dụng sáng tạo những Chỉ dẫn của Người vào sự nghiệp xây dựng quân đội qua các thời kỳ cách mạng. Trên cơ sở những chỉ dẫn của Bác về vị thế, vai trò, chức trách, nhiệm vụ, phương pháp, tác phong công tác của chính trị viên, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, giải pháp để đội ngũ chính uỷ, chính trị viên hiện tại có đầy đủ phẩm chất, năng lực chủ trì về chính trị, “làm người kiểu mẫu trong mọi việc”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hiện nay, đòi hỏi chính uỷ, chính trị viên không chỉ phải kiểu mẫu về tư cách, phẩm chất, đạo đức lối sống, sự sắc sảo về bản lĩnh, nhãn quan chính trị; mà cần phải có tư duy, trí tuệ và năng lực kiến thức toàn diện cả về quân sự và kinh tế-xã hội, pháp luật; phải có phương pháp, kỹ năng công tác khoa học, sâu sát thực tiễn, gần gũi quần chúng, sát cơ sở, sát thực tiễn, kỹ năng của chính uỷ, chính trị viên; Có như vậy đội ngũ chính uỷ, chính trị viên hiện nay mới bảo vệ và phát huy được sự nghiệp, truyền thống của thế hệ cha anh; kiên trung, sáng tạo trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho bộ đội đi đúng đường lối chính trị của Đảng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Hai là, cần gắn kết chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học với giáo dục đào tạo và các hoạt động khác nhằm góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 769/NQ/QUTW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Quân uỷ Trung ương “về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Quân uỷ Trung ương “về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; cần xác định mục tiêu, nội dung, hình thức các hoạt động nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bảo đảm tính thiết thực; phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; góp phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Các học viện, nhà trường tham gia đào tạo chính ủy, chính trị viên, nhất là Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Chính trị cần đầu tư nghiên cứu sâu sắc tư tưởng của Bác về xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên, làm cơ sở khoa học để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động nghiên cứu tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó, có những chính uỷ, chính trị viên tiêu biểu; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị các giải pháp tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong tình hình mới.

Ba là, cần chú trọng huy động mọi lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, những chỉ dẫn của Người về xây dựng cán bộ chính trị, chính uỷ, chính trị viên nói riêng. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có ý thức kết hợp việc nghiên cứu, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cương lĩnh, đường lối của Đảng. Các cơ quan chiến lược, các học viện, nhà trường, với lợi thế về nguồn nhân lực khoa học, không nên chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người vào các hoạt động xây dựng quân đội; mà cần chú trọng nghiên cứu khẳng định những đóng góp xuất sắc của Người đối với sự phát triển lý luận Mác-Lênin (trong đó, có vấn đề xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân) và những đóng góp của Người vào kho tàng tinh hoa trí tuệ nhân loại, nhất là về vấn đề văn hóa, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Đó là việc làm thiết thực để đền đáp công lao của Bác Hồ đối với quân đội và thể hiện lòng trung thành, tình cảm trân trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

(* Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)
Top