Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/05/2013 - 13:58
Đôi điều suy nghĩ về học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có tác động sâu rộng, bước đầu tạo chuyển biến quan trọng trong Đảng. Năm 2013, năm thứ ba thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tiếp tục chỉ đạo học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trên các mặt như: sâu sát quần chúng, đi đúng đường lối của quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng, của những người cộng sản suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách dân chủ thể hiện từ việc lớn đến việc nhỏ, đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Phong cách nêu gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” mà mỗi cán bộ đảng viên cần có; nêu gương trên các mặt: quan hệ đối với mình, đối với người và đối với việc. Muốn nêu gương tốt, thì nói phải đi đôi với làm, “lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau”.

Tựu chung lại, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ rất đỗi bình dị, gần gũi mà cao cả, vĩ đại như chính cuộc đời và sự nghiệp hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Người.

Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, trong phần đánh giá tình hình và nguyên nhân đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…”. “Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, khi xảy ra sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm…”. Phải chăng, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân xa rời quần chúng, mất dân chủ và không coi trọng sự nêu gương.

Đảng ta đặt ra vấn đề cần học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong thời điểm này gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI nhằm khẳng định những giá trị căn cốt nhất của người đảng viên chân chính. Vì thế, để học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương có hiệu quả thiết thực thì  trước hết cần đề cao tính tự giác, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên và vai trò gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt của các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị trong thực tiễn đời sống, công tác hàng ngày. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, người đứng đầu cấp uỷ định kỳ đối thoại với nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quy định đi dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở. Trong hoạch định chiến lược và ra quyết sách, những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách cần thấu suốt quan điểm của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình thẳng thắn, khách quan, nghiêm túc; những mặt yếu kém, khuyết điểm bước đầu đã có những giải pháp khắc phục. Song trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng chủ quan, tự mãn, coi kiểm điểm như thế là xong, kiểu “đầu voi, đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”. Nên chăng các cấp uỷ cần công khai các giải pháp khắc phục khuyết điểm đến quảng đại quần chúng để nhân dân có thể góp ý, tổ chức giám sát thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Thông qua đối thoại, cấp uỷ định kì báo cáo trước nhân dân kết quả khắc phục các yếu kém, khuyết điểm. Có như vậy mới tạo ra bầu không khí dân chủ, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Dân, Dân với Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI là cả quá trình lâu dài, kiên trì nhằm “gạn đục, khơi trong”, tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức Đảng và mỗi đảng viên. Với truyền thống đoàn kết, cách mạng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác đã, đang và sẽ được các cấp uỷ Đảng trong tỉnh triển khai học tập và làm theo nghiêm túc, hiệu quả trong thời kì mới.

Ngô Phú
Top