Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 26/04/2013 - 09:12
Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở thành phố Bắc Ninh
Xác định công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thành phố Bắc Ninh đã lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, từng bước đổi mới công tác thanh tra.

Khi có đơn thư phát sinh cơ quan thanh tra tiến hành phân loại, xác định trách nhiệm thẩm quyền thuộc cấp nào, ngành nào, trình Chủ tịch UBND thành phố giao cho cấp đó, ngành đó giải quyết theo thẩm quyền (trong đó kèm theo giới hạn thời gian giải quyết và được theo dõi chặt chẽ). Hàng tháng, báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân, xác định rõ nguyên nhân làm được, chưa làm được, đặc biệt đối với đơn thư giải quyết chậm tiến độ.

 Để nắm chắc tình hình, theo dõi sát cơ sở, UBND Thành phố chỉ đạo phân chia cụ thể công việc cho từng đồng chí đồng chí Phó chủ tịch UBND phụ trách một số lĩnh vực và có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp cơ sở giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực mình quản lý. Tất cả các cơ quan chuyên môn của thành phố mở thư điện tử, nhằm trao đổi cập nhật thông tin, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền được giao.

Riêng đối với những đơn thư, tố cáo liên quan đến cán bộ, lãnh đạo có tính chất nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trao đổi với Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, đồng thời họp bàn khối Nội chính của thành phố thống nhất phương châm giải quyết, nhằm mục đích giải quyết ổn định ngay từ cơ sở. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn thư KNTC của công dân, công tác tiếp dân của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã, phường.

Thanh tra thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tập trung giúp cấp uỷ, chính quyền duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời tham mưu với UBND thành phố kiện toàn tổ tiếp công dân của thành phố. Cùng với đó Chủ tịch UBND thành phố có văn bản phân công lãnh đạo thành phố trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào các ngày 10 và 20 hàng tháng. Nội quy, lịch tiếp công dân định kỳ được niêm yết đúng quy định.

Trong năm 2012, công tác tiếp dân UBND thành phố, các phòng ban liên quan và UBND các xã, phường đã thu được kết quả quan trọng cụ thể: Thành phố và xã, phường đã tiếp 771 phiên với trên 720 lượt công dân, tiếp nhận được 204 đơn thư, tăng 14 đơn so cùng kỳ năm 2011. Thẩm quyền giải quyết cấp thành phố 40 đơn (6 đơn tố cáo, đã giải quyết 5 chiếm 83,3% còn lại 1 đơn đang xem xét giải quyết; khiếu nại 7 đơn, đã giải quyết xong 6 đơn, chiếm 85,7% còn lại 1 đơn đang xem xét giải quyết; 27 đơn đề nghị, đã trả lời 24 đơn). Cấp xã, phường tiếp nhận 144 đơn (1 đơn khiếu nại đã giải quyết xong; 8 đơn tố cáo đã giải quyết 7 còn 1 đơn đang xem xét giải quyết; 135 đơn kiến nghị, đã trả lời 125 đơn).

Do duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế mâu thuẫn phát sinh mới ở cơ sở.

Về công tác thanh tra, Thanh tra thành phố Bắc Ninh đã thanh tra 11 cuộc tại 12 xã, phường và 7 phòng ban, trường học trên địa bàn, trong đó thanh kiểm tra theo kế hoạch 6 cuộc; thanh tra đột xuất 3 cuộc; thanh tra theo chuyên đề của tỉnh 2 cuộc đến nay cả 11 cuộc thanh tra nói trên đều đã có kết luận, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở thành phố Bắc Ninh vẫn còn một số vấn đề bất cập đó là: Kết quả thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra còn hạn chế; một số đơn vị cơ sở xã, phường còn chưa quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; trình độ năng lực tác phong và lề lối làm việc của một số cán bộ xã, phường còn hạn chế. Một số chính sách của Nhà nước liên tục thay đổi, quá trình áp dụng phát sinh nhiều vấn đề bất cập so với thực tế nhất là lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức của một số công dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; công tác kiểm tra uốn nắn của các cơ quan chức năng thành phố đối với cơ sở xã, phường về tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản còn chưa thường xuyên kịp thời.

Để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2013 thành phố Bắc Ninh xác định, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GPMB, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt cần tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện tốt công tác hoà giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong nhân dân, nhất là các lĩnh vực đất đai, GPMB, khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân tới các cán bộ, công chức nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân nói riêng, kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân trên địa bàn thành phố; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã quán triệt cần phải đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân. Đồng thời, tránh tình trạng tiếp dân mang nặng tính hình thức, thủ tục tiếp dân rườm rà, không đúng hẹn. Việc tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo đông người, gay gắt, phức tạp, kéo dài thì chủ tịch UBND thành phố và các xã, phường cùng thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước phải trực tiếp tiếp dân, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị, xã hội, trật tự công cộng.

Khổng Văn Thắng
Top