Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/04/2013 - 08:22
Từ Sơn thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
Là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thị xã Từ Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết và chương trình hành động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch hành động sát đúng, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ từ thị xã đến cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ Từ Sơn đã quán triệt, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX). Trong đó chú trọng công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiềm lực khu vực phòng thủ của thị xã ngày càng được củng cố vững mạnh; ANCT, TTATXH luôn được giữ vững.

Trong 10 năm qua, toàn thị xã đã tuyển chọn, bàn giao gần 2000 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng luật; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ khu vực thị xã, tham gia luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt kết quả tốt. Chỉ đạo các xã, phường tiến hành diễn tập chiến đấu trị an đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đã góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khoá X). Thị xã Từ Sơn cũng đã xem xét, đề nghị giải quyết cho gần 6.000 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 47, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, tận tình, chu đáo, đúng đối tượng.

Một trong những nhiệm vụ được Thị uỷ, UBND thị xã coi trọng đó là tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy; quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nâng cao đời sống cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí thiết bị, công cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay toàn thị xã có 32 cơ sở DQTV với 2.305 đồng chí chiếm 1,7% tổng dân số, công tác quản lý lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ với gần 2.000 quân nhân dự bị. Thị xã còn chỉ đạo bộ đội địa phương phối hợp với công an và các lực lượng khác giữ gìn ANCT, TTATXH, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, vũ khí tự tạo, tích cực tuần tra canh gác bảo vệ các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp, khó lường của khu vực và trên thế giới, đặc biệt  trên địa bàn thị xã Từ Sơn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh nông thôn. Thị uỷ, UBND thị xã xác định mục tiêu chủ yếu đến năm 2015 là không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức  Đảng đối với nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng KVPT tác chiến theo đúng Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức góp phần đáp ứng tốt các yêu cầu  nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hồng Dinh
Top