Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 01/04/2013 - 09:41
Tổng hợp nội dung ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
(Tiếp theo kỳ trước)

Bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội

Điều 70 có 41 ý kiến tham gia góp ý, trong đó 39 ý kiến tán thành như dự thảo: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. 

Có 1 ý kiến đề nghị sửa đổi: Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng trước trung thành với Tổ quốc là chưa hợp lý. Dù Đảng là đội tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thì Đảng vẫn nằm trong nhân dân và phụng sự tổ quốc, nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 75 có 42 ý kiến tham gia góp ý, trong đó 36 ý kiến tán thành 15 nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội như luật định.

Có 5 ý kiến đề nghị sửa đổi:

- Ý kiến 1: Điều 75, Khoản 1 quy định:

“Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật”

Xây dựng Hiến pháp là nhiệm vụ chung của mọi công dân Việt Nam; Hiến pháp thể hiện ý chí và nguyện vọng của cả dân tộc. Trong khi đó, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Vì vậy, đề nghị sửa đổi như sau:

“Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Ban hành Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; ban hành luật và sửa đổi luật”...

- Ý kiến 2: Tại khoản 1, Điều 75: đề nghị sửa lại là “Ban hành Hiến pháp và ban hành luật”, bởi vì phạm trù “ban hành” đã bao hàm cả hoạt động xây dựng và sửa đổi.

- Ý kiến 3: Đề nghị tại khoản 1 thay từ “làm” bằng cụm từ “xây dựng” trước từ “Hiến pháp” và từ “Luật” để tránh hiểu lầm.

- Ý kiến 4: Tại khoản 4: “… sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế…” thay từ “thứ” bằng từ “sắc”.

- Ý kiến 5: Đề nghị tại khoản 7 đổi bằng việc bỏ quyền hạn chế phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vì quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được giao cho Chủ tịch nước thực hiện.

Có 1 ý kiến đề nghị bổ sung thêm “Quyền phúc quyết của nhân dân” đồng thời xác lập nguyên tắc  các vấn đề trọng đại nhất thiết phải đưa ra cho nhân dân phúc quyết để làm cơ sở xây dựng một đạo luật quy định cụ thể như: Cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện quyền phúc quyết của nhân dân. Ngoài quyền phúc quyết còn có thể tách từ điều 53 Hiến pháp 1992 thành điều khoản riêng quy định về “Quyền biểu quyết của nhân dân khi nhà nước trưng cầu ý dân” về việc sửa đổi Hiến pháp và các vấn đề trọng đại Quốc gia.

Điều 79 có 20 ý kiến trong đó 17 tán thành:

Có 2  ý kiến đề nghị sửa đổi:

- Ý kiến 1: Đề nghị Khoản 2, Điều 79 sửa cụm từ “Ra pháp lệnh” thành cụm từ “Ban hành pháp lệnh” để bảo đảm tính khoa học về thuật ngữ pháp lý.

- Ý kiến 2:  Khoản 7, Điều 79 có nội dung điều chỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, cần khẳng định nội dung nhiệm vụ, quyền hạn ngay ở đầu câu. Đề nghị sửa lại như sau:

“Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội”.

Có 1 ý kiến đề nghị bổ sung mới: Nội dung Điều 79 của Dự thảo cần bổ sung thêm một khoản về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phù hợp với Điều 80, Điều 81 như sau:

“Phê chuẩn các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban của Quốc hội”.

(Còn nữa)

(Nguồn: Tổ giúp việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992)

Top