Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 01/04/2013 - 09:40
Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng để thực hiện Pháp luật về đất đai
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện, trình Quốc hội vào kỳ họp tới. Đây là sự kiện chính trị quan trọng có tác động rất lớn đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống của nhân dân.

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đất đai là yếu tố quan trọng giúp người dân có thể phát huy tốt nhất vai trò làm chủ trong tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày 25-5-2012 Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã ban hành Kết luận số 22-KL/TW. Theo đó quan điểm chỉ đạo: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, là nguồn sống của nhân dân. Quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề rộng lớn, phức tạp, hệ trọng liên quan đến giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo về chính sách, pháp luật đất đai của Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), đồng thời tiếp tục khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu; Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai. Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân. 

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân đã có nhiều nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung mới để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo theo Kết luận 22. Cụ thể, Chương II “Quyền của nhà nước và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với đất đai” được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Chương II của Luật Đất đai hiện hành “Quyền nhà nước đối với đất đai và quản lý nhà nước về đất đai”. Việc bổ sung Chương này nhằm làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai. Trong đó có Điều 19 quy định: “Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với các hình thức giao đất, cho thuê đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất”.

Đây là điều được xây dựng mới để thể chế vai trò của nhà nước trong quản lý đất đai. Một số quy định của Chương V “Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”, Điều 62 “Các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất”, Điều 101 “Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất”, được sửa đổi hoặc bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn nhằm điều chỉnh các quan hệ về đất đai phù hợp với tình hình thực tiễn, quản lý tốt hơn với tài nguyên đất, đảm bảo công bằng xã hội và tạo điều kiện cho nông dân yên tâm canh tác.

Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (ban hành ngày 31-10-2012) về “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” một lần nữa khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về đất đai như đã nêu tại Kết luận 22 hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Nghị quyết cũng định hướng đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trên các mặt: Quy hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất; Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất; Phát triển thị trường bất động sản; Chính sách tài chính về đất đai; Giá đất; Cải cách hành chính; Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và Nâng cao năng lực quản lý đất đai. Đây là căn cứ quan trọng để nhân dân nắm vững tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai đạt kết quả cao nhất.

Vân Giang
Top