Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/03/2013 - 10:13
Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Sáng 25-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự. Tại Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh dự.

Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24-2-2003 của Ban Bí thư TƯ Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TT ATGT, các cấp Ủy, Đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã ban hành nhiều Kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TT ATGT. Số vụ, số người chết, số người bị thương từ tai nạn giao thông giảm đáng kể. Tuy nhiên trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, khó lường bởi lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT nói chung, nhằm tạo sự chuyển biển đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT chung.

Về phía Bắc Ninh, Ban an toàn giao thông tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động số 22/KH-BATGT ngày 31/1/2013 về phối hợp thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư TƯ Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; đề xuất các biện pháp phát triển đồng bộ, kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông… nhằm thực hiện mục tiêu giảm từ 5 – 10% số vụ, số người chết, số người bị thương từ tai nạn giao thông.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư. Coi công tác bảo đảm trật tự ATGT là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng. Phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, tích cực đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị tới các địa phương trong tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 22/KH-BATGT về chương trình hành động của tỉnh và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị cũng như các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT chung ở các địa phương trong tỉnh, nhất là một số địa phương có hiện tượng tai nạn giao thông tăng cao… với quyết tâm kiềm chế, tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông.

Hoài Lan
Top