Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/02/2013 - 08:45
Đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ ở cơ sở
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng Nghị quyết, chính vì vậy Nghị quyết lãnh đạo là văn kiện chính trị trọng yếu của tổ chức cơ sở Đảng.

Nội dung chủ yếu của Nghị quyết bao gồm: đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ trong tháng trước; đánh giá tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho tháng tiếp theo; phân công nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện.

Xuất phát từ thực tiễn đó, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết luôn là khâu trọng tâm, quan trọng để khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, quyết định đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trên tất cả các mặt công tác.

Hiện nay các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở đã tập trung đổi mới, bám sát thực tiễn nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng như nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ năng lực lãnh đạo, khả năng nhận thức, vận dụng và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào thực tiễn còn hạn chế, yếu kém; Chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; Nhiều chi bộ chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm.

Nguyên nhân chủ yếu là nội dung Nghị quyết lãnh đạo còn nghèo nàn, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ còn chung chung, chưa xác định được vấn đề trọng tâm cần lãnh đạo, thậm chí có Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nội dung tương tự như Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, hoặc có chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo giống như sắp xếp lịch công tác cho cơ quan, đơn vị…

 Nhằm đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ cần tập trung vào những giải pháp cụ thể như: Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chi ủy, trực tiếp là Bí thư chi bộ cần phải làm tốt khâu chuẩn bị nội dung của dự thảo Nghị quyết trên cơ sở nghiên cứu và nắm vững nội dung Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp (nếu Nghị quyết của cấp ủy cấp trên triển khai sau Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, thì nhất thiết chi bộ phải bổ sung nội dung vào nghị quyết lãnh đạo những chỉ tiêu và chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy cấp trên). Đồng thời phải nắm chắc nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phải xác định rõ được các nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung lãnh đạo, cũng như những hạn chế, khuyết điểm nổi cộm cần tập trung giải quyết; Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, chi ủy, trực tiếp là Bí thư cần tiến hành tổ chức lấy ý kiến tham gia từ đảng viên, tổ đảng và các tổ chức quần chúng đối với công tác lãnh đạo của chi bộ để Nghị quyết sát tình hình thực tiễn. Đặc biệt là phải thấy được những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, dự kiến các nhiệm vụ đột xuất và những vấn đề do thực tiễn đặt ra để có nội dung, biện pháp lãnh đạo kịp thời trong tháng tới. Các vấn đề đã được xác định phải được đưa vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo một cách cụ thể, phản ánh đúng bản chất của vấn đề làm cơ sở cho việc phát triển nội dung xây dựng và đóng góp của chi ủy và các đảng viên trong chi bộ.

Nội dung Nghị quyết cần chuẩn bị ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bám sát nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị để đánh giá và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện. Khi tổ chức sinh hoạt chi bộ nội dung dự thảo Nghị quyết phải được chi bộ thảo luận, Bí thư chi bộ kết luận được đa số đảng viên chính thức biểu quyết  tán thành.

Từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ được coi là khâu trọng yếu, quyết định và khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Khi có được Nghị quyết lãnh đạo sát, đúng, có phân công, phân nhiệm cụ thể và các giải pháp thực hiện đồng bộ, nhất định chất lượng cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sẽ có bước tiến vững chắc và khắc phục được cơ bản tình trạng tồn tại của các bộ yếu kém hiện nay.

Phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ, năng lực của từng tổ chức, cá nhân nhằm đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. Chú ý phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ chủ trì, các chi ủy viên, các trưởng đơn vị, trưởng bộ phận, đảng viên ở các vị trí trọng yếu. Việc phân công tổ chức thực hiện phải được đưa vào nội dung của dự thảo Nghị quyết, làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng, kiểm điểm, quy trách nhiệm và đánh giá kết quả phấn đấu của tổ chức, cá nhân trong tháng và cuối năm được chính xác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, cùng với chính quyền cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Hướng dẫn, chỉ đạo phải ngắn gọn, rõ nhiệm vụ, dễ hiểu, dễ kiểm tra và quy trách nhiệm. Bố trí thời gian cụ thể để tiếp xúc với đảng viên và quần chúng, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng, giải quyết những thắc mắc kiến nghị chính đáng của quần chúng. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của đảng viên và quần chúng phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo dõi kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của các tổ chức đoàn thể, các đồng chí cấp ủy và người đứng đầu cơ quan đơn vị.

 

Phát huy trí tuệ nhân dân xây dựng Nghị quyết các cấp ủy Đảng

(Ông Đỗ Văn Tiến, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh)

 
 
Trải qua 83 năm thành lập và phát triển, Đảng ta luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đề ra đường lối cách mạng sáng tạo, đúng đắn, đưa nhân dân từ vị trí nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai Nghị quyết của cấp ủy Đảng ở một số địa phương, trong một số giai đoạn còn chưa gắn với cuộc sống, lợi ích của nhân dân, nặng tính chủ quan, giáo điều… cản trở sự phát triển.

Chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI), trong đó có nội dung định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng. Xây dựng đường lối chính trị, Nghị quyết là một trong ba nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, cấp ủy Đảng các cấp cần có kế hoạch lấy ý kiến, phát huy trí tuệ của nhân dân, đưa cuộc sống vào Nghị quyết. Và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là bước đường để triển khai hiệu quả Nghị quyết trong cuộc sống.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đoàn Thanh niên

(Anh Nguyễn Chí Đức, Bí thư Huyện Đoàn Gia Bình)

 
 
Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng, chăm lo tổ chức Đoàn, coi đó là bộ phận quan trọng của công tác Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Tuy nhiên hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở một số nơi còn chưa thật quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên, chưa coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho bồi dưỡng, phát triển thanh niên, coi công tác thanh niên là việc của Đoàn.

Tôi mong muốn cấp ủy Đảng các cấp cần quan tâm, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tạo điều kiện cho thanh niên dấn thân vào các hoạt động kinh tế - xã hội, tu dưỡng rèn luyện kiến thức, đạo đức, lối sống… phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng cần chủ động tham gia góp ý xây dựng cấp ủy, đảng viên.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội

(Chị Trần Thị Hải Yến, giáo viên trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn)

 
 
Năm qua, nhất là từ đổi mới (1986) đến nay, cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới chính sách thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, quá trình CNH-HĐH đất nước, hội nhập quốc tế không tránh khỏi sự phân hóa các tầng lớp, chênh lệch giàu nghèo, các vấn đề xã hội…

Vì vậy, cùng với mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là việc giải quyết việc làm cho người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, thực hiện giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng.

Vương Đức - Nhóm PV XDĐ-NC
Top