Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 09/01/2013 - 08:48
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua ở cơ sở hiện nay
Đơn vị cơ sở là nơi thực hiện cũng là nơi tổ chức, xây dựng điển hình và đánh giá kết quả phong trào thi đua. Chính vì vậy trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc sáng tạo chủ trương và các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Từng bước đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo động lực, động viên công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ, ý chí và khả năng sáng tạo phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng.

Tăng cường công tác kiểm tra, kết quả thực hiện phong trào thi đua của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan đơn vị. Chú ý đầu tư xây dựng, lựa chọn, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân. Thông qua hoạt động thực tiễn cần quan tâm khuyến khích, động viên các nhân tố mới, những bộ phận tập thể yếu nhưng có chuyển biến tiến bộ. Nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tốt để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Tiếp tục đổi mới công tác bình xét thi đua và công tác khen thưởng từ cơ sở, các đơn vị trực thuộc. Phải đảm bảo dân chủ công khai, công bằng và đúng đối tượng, bình xét phải toàn diện lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, gắn bình xét thi đua với kết quả thực hiện Học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Chú ý quan tâm đến tập thể, cá nhân là nhân viên và người lao động trực tiếp. 

Vương Đức
Top