Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 09/01/2013 - 08:48
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua ở cơ sở hiện nay
Đơn vị cơ sở là nơi thực hiện cũng là nơi tổ chức, xây dựng điển hình và đánh giá kết quả phong trào thi đua. Chính vì vậy trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc sáng tạo chủ trương và các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Từng bước đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo động lực, động viên công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ, ý chí và khả năng sáng tạo phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình thi đua hàng năm, từng giai đoạn cụ thể để phong trào thi đua phát triển toàn diện trên lĩnh vực và nhiệm vụ được giao. Gắn nội dung chỉ tiêu thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cấp uỷ đã chỉ đạo chặt chẽ việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên, Hội CCB trong thực hiện các phong trào thi đua, lấy nhiệm vụ chuyên môn làm trọng tâm. Mỗi đoàn viên, hội viên xây dựng chỉ tiêu phấn đấu gắn với nhiệm vụ của mình, phát huy trí tuệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng nhân tố điển hình trong mỗi phong trào thi đua. Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng.

Chỉ đạo và tổ chức tốt việc sơ tổng kết từng phong trào thi đua đã phát động. Thông qua sơ tổng kết đã đánh giá nghiêm túc những kết quả và hạn chế tồn tại từ thực tiễn trong xây dựng điển hình tiên tiến nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo tiếp theo. Biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến trong tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình lựa chọn, bình bầu, xét duyệt các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc nhằm khuyến khích, động viên mọi lực lượng trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua.

Thực tiễn cho thấy trong thời gian qua một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến phong trào thi đua. Tuy có phát động nhưng thiếu chiều sâu, chưa tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời vì vậy hiệu quả thực tiễn phong trào còn hạn chế.

Nội dung chỉ tiêu thi đua còn chung chung, biện pháp thực hiện thiếu cụ thể, đồng bộ không phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ, thiếu sự phối hợp, hiệp đồng giữa các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, BCH các đoàn thể trong thực hiện phong trào thi đua chưa rõ nét.

Xây dựng các tiêu chí  đánh giá thi đua khen thưởng chưa sát thực, kết quả đánh giá bình xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua còn hình thức, thiếu chặt chẽ và nghiêm túc. Vẫn còn tình trạng luân phiên, nể nang, cào bằng theo số lượng tỷ lệ được phân bổ, số lượng nhân viên và người lao động trực tiếp được khen thưởng chưa nhiều.

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua cơ sở trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Thống nhất và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm cả tinh thần và vật chất trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung chỉ tiêu thi đua cần cụ thể, thiết thực, phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của quần chúng lao động. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đánh giá thi đua từng tháng, quý…

Định hướng, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua. Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu thi đua của cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình triển khai đến từng hội viên, đoàn viên. Gắn bình xét thi đua tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với kết quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể. Kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng.

Tăng cường công tác kiểm tra, kết quả thực hiện phong trào thi đua của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan đơn vị. Chú ý đầu tư xây dựng, lựa chọn, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân. Thông qua hoạt động thực tiễn cần quan tâm khuyến khích, động viên các nhân tố mới, những bộ phận tập thể yếu nhưng có chuyển biến tiến bộ. Nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tốt để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Tiếp tục đổi mới công tác bình xét thi đua và công tác khen thưởng từ cơ sở, các đơn vị trực thuộc. Phải đảm bảo dân chủ công khai, công bằng và đúng đối tượng, bình xét phải toàn diện lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, gắn bình xét thi đua với kết quả thực hiện Học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Chú ý quan tâm đến tập thể, cá nhân là nhân viên và người lao động trực tiếp. 

Vương Đức
Top