Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/01/2013 - 16:28
Hội thảo khoa học về công tác thi đua, khen thưởng
Ngày 7-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo thu hút 20 tham luận, bàn về lý luận, thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện nay. Nội dung tham luận tập trung về: Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách pháp luật của  nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; việc vận dụng các văn bản hướng dẫn trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở; việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị; kinh nghiệm và giải pháp trong tổ chức  phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, vắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; sự phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị  về chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở; trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy  trong công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát, việc tổng kết rút kinh  nghiệm xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua…

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhằm kịp thời  rút kinh nghiệm về việc tăng cường vai trò của cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ, từ đó tạo động lực cho sự phát triển, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

VG
Top