Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 14/12/2012 - 09:41
Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013
Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh chủ trì.

Theo số liệu báo cáo năm 2012, tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 98%, 100% các đơn vị có mạng LAN và 17 sở, ban, ngành, 8 UBND huyện, thị xã, thành phố đã được triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp trên 3.500 tài khoản thư điện tử cho 100% cán bộ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Bước đầu, các đơn vị đã triển khai ứng dụng hệ thống thư điện tử để gửi và nhận văn bản tài liệu họp, giấy mời giữa các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có trang thông tin điện tử. Nhiều đơn vị thành lập ban biên tập và có quy chế cập nhật nội dung lên trang thông tin điện tử.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin toàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại đó là: phần lớn các đơn vị chưa quan tâm đến lĩnh vực chính sách và đầu tư ứng dụng CNTT, việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch chưa hoàn thiện, công tác triển khai dich vu seo vụ công trực tuyến còn hạn chế, nhiều đơn vị thụ động trong việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, chủ yếu đợi chủ trương và đầu tư của cơ quan cấp trên, bộ chủ quản…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng tới các cấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực cho việc ứng dụng và triển khai công nghệ thông tin ở cơ sở còn thiếu và yếu…

Nhiệm vụ năm 2013 cần tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách và ứng dụng CNTT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn về ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức, viên chức về CNTT. Nâng cấp hệ thống Thư điện tử bảo đảm việc ứng dụng văn bản điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần các đơn vị, bảo đảm khả năng thích hợp các dịch vụ công của các đơn vị trên cổng điện tử. Thực hiện tích hợp các dịch vụ công: Một cửa liên thông; quản lý hành nghề y dược tư nhân; cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; Triển khai thí điểm chữ ký số cho 3 đơn vị phục vụ các giao dịch trực tuyến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao những cố gắng của Ban chỉ đạo phát triển CNTT của tỉnh và các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc 7 nội dung mà Ban chỉ đạo CNTT đã nêu, tập trung vào việc xây dựng và phê duyệt các kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm tới và gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-12-2012, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai tích cực kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT, triển khai phần mềm quản lý văn bản bao gồm quản lý nhân sự và chuyên ngành, tăng cường bổ sung thông tin vào trang web của cơ quan, đơn vị…  Quý I-2013, tất cả công văn, giấy mời, báo cáo tổng kết, báo cáo hội nghị phải được gửi đi qua hộp thư điện tử. 

Hà - Thương
Top