Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 05/12/2012 - 09:22
Chú trọng các giải pháp khắc phục khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác
Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tiến hành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Một trong những nội dung trọng tâm được các cấp uỷ xác định trong việc kiểm điểm, đó là bên cạnh thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, cũng phải đề ra được giải pháp khắc phục khuyết điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đây là việc làm được dư luận nhân dân quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Cần nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục tồn tại hạn chế

(Đảng viên Nguyễn Tuyết Nhung, 34 tuổi, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn)
 
 

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thực tế tại địa phương cho thấy việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) được cấp uỷ các cấp tiến hành rất nghiêm túc. Ngoài việc cá nhân tự kiểm điểm đưa ra những ưu, khuyết điểm, tồn tại hạn chế thì các tổ chức, các đồng chí, đồng nghiệp cũng tích cực đóng góp để có phương hướng sửa chữa, khắc phục trong thời gian tiếp theo. Song để đề ra được các biện pháp khắc phục hạn chế, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhìn thẳng vào tồn tại hạn chế tự phê bình một cách nghiêm túc; đối với việc phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng đội phải thẳng thắn, không trù dập, phê bình để tiến bộ… Nếu mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở đều nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục tồn tại hạn chế thì chắc chắn Nghị quyết T.Ư 4 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả như mong muốn.

Xử lý vi phạm theo đúng quy định

(Đảng viên Nguyễn Thị Phan, 37 tuổi, xã Yên Giả, Quế Võ)
 

Có thể nói, Nghị quyết T.Ư 4 là một Nghị quyết rất cụ thể và thiết thực, đáp ứng được những đòi hỏi bức xúc của cán bộ và nhân dân. Để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách mà Nghị quyết đề ra, các cấp uỷ Đảng đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc kiểm điểm này đã được làm rất gương mẫu từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình nhận ra những ưu điểm để phát huy và khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.  Tuy nhiên, với những tồn tại hạn chế cần phải tìm hiểu rõ các nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục; nặng hơn nếu tổ chức, cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý thì phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Có như vậy mới tạo được lòng tin với quần chúng nhân dân và uy tín của Đảng.

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên

(Đảng viên Nguyễn Văn Hiệp, 30 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh)
 

Tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong phường rất phấn khởi, tâm đắc khi T.Ư ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong Nghị quyết, Đảng ta đã chỉ rõ thực tế hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, tham nhũng, lãng phí... Thực trạng đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên như: Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Nông dân... phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí, thống nhất trong nhân dân. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. MTTQ cũng cần phát huy vai trò là cầu nối để nhân dân phát huy vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước. MTTQ tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân... Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng được chỉ rõ tại Nghị quyết, nhất là ở phần tổ chức thực hiện. Theo đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân có trách nhiệm tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Thảo Nguyên
Top