Bao dien tu Bac Ninh

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) and (item.language_id="1" or item' at line 11
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 76487 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id <76487
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 76487 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id <76487
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/db.php:49,
get_item_related(
array (
 0 => ' and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 76487,
 2 => '<',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/forms/list.php:23,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php:472,
require_once(
array (
 0 => '/home/baobacninh/domains/baobacninh.com.vn/public_html/cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13819',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'news_detail',
  'title_1' => 'Trang chi tiết tin tức',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=baobacninh',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'news_detail',
 2 => 'portal=baobacninh',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:118,
run() at index.php:94

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) and (item.language_id="1" or item' at line 11
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 76487 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id >76487
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 76487 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id >76487
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/db.php:49,
get_item_related(
array (
 0 => ' and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 76487,
 2 => '>',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/forms/list.php:24,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php:472,
require_once(
array (
 0 => '/home/baobacninh/domains/baobacninh.com.vn/public_html/cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13819',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'news_detail',
  'title_1' => 'Trang chi tiết tin tức',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=baobacninh',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'news_detail',
 2 => 'portal=baobacninh',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:118,
run() at index.php:94
Thứ hai, 03/12/2012 - 09:19
Đồng chí Ngô Gia Tự, tấm gương ngời sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập, noi theo
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, ngay từ khi còn nhỏ, Ngô Gia Tự đã tỏ ra thông minh, hiếu học, học giỏi và sớm giác ngộ cách mạng. Đầu năm 1926, khi đang ngồi trên ghế nhà trường Ngô Gia Tự tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Châu Trinh và bị thực dân Pháp đuổi học.
Đồng chí Ngô Gia Tự.
 
Trở về quê, Ngô Gia Tự vừa dạy học, tự học thi đỗ bằng tú tài Tây phần thứ nhất, vừa tiếp tục hoạt động cách mạng; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và dự lớp huấn luyện chính trị ở Bản Đáy (Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức.

Sau khóa huấn luyện, Ngô Gia Tự trở về nước tiếp tục hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng. Tại Bắc Ninh, Ngô Gia Tự đã thành lập các chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên (ở Tam Sơn, Từ Sơn), sau đó sang Tiên Du, Thuận Thành, thị xã Bắc Ninh…

Tháng 7-1929, đồng chí Ngô Gia Tự thành lập chi bộ cộng sản, sau đó ngày 4-8-1929 tại Hồng Vân Sơn (núi Lim-Tiên Du) Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh – Bắc Giang đã ra đời,  nay là Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Đối với Đảng ta, đồng chí Ngô Gia Tự tham gia thành lập chi bộ Cộng sản tại số nhà 5D -Hàm Long (Hà Nội), đồng chí là thành viên của đoàn đại biểu Bắc Kỳ tham dự Đại hội Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Ma Cao (Trung Quốc). Tại đây, Ngô Gia Tự nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, kiên quyết đấu tranh cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam; lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân xưởng AVIA (Hà Nội); là người đề xướng và thực hiện xuất sắc chủ trương “Vô sản hóa” nhằm đưa hội viên vào các nhà máy, xí nghiệp, nông trường để tuyên truyền giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.

Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), Ngô Gia Tự tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng-tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

Với 27 tuổi đời, gần 10 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

Trên bất kỳ cương vị trách nhiệm nào, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, Bí thư Chấp ủy Nam Kỳ, trong thời gian hoạt động bí mật, khi bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn dã man, Ngô Gia Tự luôn nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết không khai báo một lời, giữ trọn khí tiết của người cách mạng bảo vệ Đảng. Đồng chí Ngô Gia Tự đã thực hiện xuất sắc chủ trương của Đảng “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”; một chiến sỹ cộng sản kiên cường, có tầm  nhìn chiến lược, tư duy khoa học nhạy bén; giải quyết chính xác các vấn đề chiến lược, sách lược, của cách mạng nước ta. Có tinh thần thương yêu đồng chí, đồng bào; sống liêm khiết giản dị, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân… Ngô Gia Tự là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, của dân tộc đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho cách mạng Việt Nam.

Gần 80 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí Ngô Gia Tự đi xa, sau chuyến vượt biển vào mùa gió chướng cuối năm 1934, nhưng tên tuổi, sự nghiệp cách mạng của đồng chí vẫn mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập và noi theo, nhất là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác, nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng, lập trường chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ra sức học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phong cách làm việc, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ. Khắc phục mọi khó khăn, vươn lên làm tròn nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa -hội nhập và phát triển.

Nguyễn Đăng Lâm
Top