Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/11/2012 - 09:40
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua
Những năm qua, công tác mặt trận nói chung, công tác tổ chức, cán bộ nói riêng luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội theo tinh thần Kết luận 62 - KL/TW ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 13- NQ/TU ngày 29-4-2009 của Tỉnh uỷ đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao vị trí vai trò của Mặt trận trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Tặng giấy chứng nhận Gia đình văn hoá cho các hộ gia đình thôn Đoài, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

 
 
MTTQ các cấp đã tích cực tham mưu với cấp uỷ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện chương trình công tác thường xuyên theo kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất, coi trọng các nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt việc phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới trong tổ chức, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, coi trọng xây dựng mô hình điểm và tổng kết nhân rộng để các nội dung cuộc vận động sát với từng địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 136 mô hình hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2012, Ban Thường trực đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nghị quyết 20 về hỗ trợ điện táng, hoả táng người chết trên địa bàn tỉnh.

MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện đã ký kết chương trình phối hợp với ngành Văn hoá về phối hợp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. 100% cấp xã đã ký cam kết trách nhiệm giữa Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá với UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của cuộc vân động. 100% thôn, làng, khu phố mở hội nghị triển khai CVĐ và ký cam kết trách nhiệm giữa Trưởng ban công tác Mặt trận với trưởng thôn, các thành viên ban công tác Mặt trận, Trưởng các dòng họ, Tổ liên gia tự quản và đến tận hộ gia đình thực hiện tốt các nội dung của CVĐ. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được chỉ đạo tập trung, có nhiều đổi mới về phương thức vận động và đạt kết quả cao.

Kết quả vận động đã hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và các hỗ trợ khác đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, công khai.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng, củng cố và giám sát chính quyền, duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác với Viện Kiểm sát nhân dân. Hàng năm đều thực hiện tốt những nội dung phối hợp nhất là về các hoạt động xây dựng và giám sát thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương, đổi mới việc tổ chức các kỳ tiếp xúc cử tri với ĐBQH, ĐBHĐND các cấp. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quan tâm chỉ đạo về việc xây dựng các mô hình, điển hình và tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý. Tăng cường các hoạt động đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng các hoạt động về cơ sở. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo đổi mới và tăng cường các hoạt động đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân để tạo ra sự đồng thuận xã hội nhằm tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương ngày càng được mở rộng và tăng cường.

Tổ chức, bộ máy của MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực công tác. Các hoạt động của MTTQ không ngừng được đổi mới và đi vào chiều sâu, hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, khu dân cư… Từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm  nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng và MTTQ phát động là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ, vai trò, vị trí của MTTQ cũng như tầm quan trọng của các cuộc vận động, các phong trào thi đua tới các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên nắm vững và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, hướng mọi hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư.

Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp phải đảm bảo theo hướng dẫn và quy định của Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ.

Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND và các ngành chức năng cùng cấp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ là đòi hỏi khách quan của công cuộc đổi mới của Đảng nói chung, của MTTQ nói riêng. Đồng thời là mong muốn của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành của MTTQ trong giai đoạn mới.

Lê Đức Kỳ
Top