Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/11/2012 - 08:02
Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chi bộ
Nghị quyết là kết quả cụ thể của sinh hoạt chi bộ. Việc ra, hay không ra được nghị quyết cũng như chất lượng và mức độ thực hiện nghị quyết phản ánh chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các vấn đề ở địa phương, đơn vị.

 

 Đảng viên chi bộ thôn Giữa, xã An Bình (Thuận Thành) phát biểu xây dựng nghị quyết chi bộ tháng 10- 2012.

 

Tầm quan trọng và thực trạng việc ra nghị quyết ở chi bộ

Nghị quyết chi bộ là quyết định đã được chính thức thông qua ở hội nghị chi bộ, sau khi vấn đề được tập thể thảo luận và có hơn một nửa số đảng viên của chi bộ nhất trí tán thành, người có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp trên nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành theo nghị quyết, trong khi thực hiện không được truyền bá các ý kiến sai với nghị quyết.

Nội dung của nghị quyết gồm 3 phần: Đánh giá thuận lợi, khó khăn chi phối đến quá trình thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết quả lãnh đạo của chi ủy, chi bộ trong tháng trước, quý trước; Xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho tháng, quý tiếp theo; Phân công nhiệm vụ và xác định các giải pháp thực hiện công tác lãnh đạo.

Từ đó, công tác xây dựng nghị quyết là khâu trọng tâm trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Chất lượng nghị quyết liên quan chặt chẽ tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thực tế, ở không ít chi bộ, nội dung nghị quyết nghèo nàn, tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu và tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số chi bộ ra nghị quyết chung chung, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm phải lãnh đạo. Phần báo cáo kết quả hoạt động trong tháng qua thường là liệt kê dàn trải những công việc đã làm, cả những việc không thuộc phạm vi chi bộ phải bàn. Công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo đoàn thể thường chưa rõ ràng. Có chi bộ ra nghị quyết giống nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, giống xếp lịch công tác của cơ quan đơn vị (đơn thuần chỉ ra danh sách công việc trong tháng). Chương trình công tác tháng sau thường đề ra công việc, ít nêu biện pháp thực hiện và phân công cụ thể. Đảng viên ít thảo luận nên có những vấn đề cần thảo luận sâu và phải được biểu quyết thì chưa làm được. Nhiều chi bộ nông thôn còn tình trạng ra nghị quyết trái với quy định của pháp luật như bán đất trái thẩm quyền… 

Nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết

Để nghị quyết có chất lượng, trước hết cần làm tốt công tác chuẩn bị dự thảo nội dung nghị quyết. Chi ủy và Bí thư căn cứ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ đạo của cấp trên để dự thảo nội dung nghị quyết chi bộ. Bên cạnh đó phải nắm vững tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, những mặt mạnh, yếu, khả năng thực thi các nhiệm vụ. Từ đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng yếu cần lãnh đạo. Dự thảo nghị quyết cần sự đóng góp của tập thể chi ủy, ý kiến của đảng viên, tổ Đảng và các tổ chức quần chúng trực thuộc. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để dự kiến những vấn đề cần giải quyết trong tháng tới.

Sau khi chuẩn bị xong dự thảo nghị quyết, bí thư chi bộ tiến hành họp chi ủy để thông qua nội dung, nếu chi bộ không có chi ủy cần hội ý với phó bí thư và những đảng viên phụ trách các bộ phận. Sau đó xin ý kiến cấp ủy cấp trên, thông báo cho tổ Đảng và đảng viên về những nội dung chủ yếu và gợi ý cho đảng viên chuẩn bị ý kiến phát biểu tham gia xây dựng nghị quyết.

Trong sinh hoạt chi bộ phải tổ chức thảo luận sâu về các nội dung trong dự thảo nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp tổ chức thực hiện và việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết.

Khi xây dựng nghị quyết chỉ cần nêu ngắn gọn những đặc điểm chi phối đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng và bổ sung những thông tin mới liên quan đến xây dựng nghị quyết. Căn cứ vào nghị quyết tháng trước, chi bộ tiến hành đánh giá kết quả lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, tập trung đánh giá sâu các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Phần xác định phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo của chi bộ tháng tiếp theo cần căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị, chú ý những yêu cầu của cấp ủy cấp trên và dự kiến những nội dung đột xuất có thể phát sinh. Nhiệm vụ đặt ra cần có chỉ tiêu cụ thể và cố gắng lượng hóa những nhiệm vụ đó (ví dụ như đặt tỷ lệ %). Các biện pháp đề ra cần đồng bộ, bao gồm biện pháp về chính trị tư tưởng kết hợp biện pháp về tổ chức, hành chính, khen thưởng, kỷ luật. Trong đó cần những giải pháp đột phá, giải quyết dứt điểm những yếu, kém, vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị, tránh để nảy sinh những điểm nóng trên địa bàn.

Việc phân công thực hiện nhiệm vụ cần rõ ràng, gắn với chức trách, nhiệm vụ và khả năng thực thi của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị thuộc chi bộ. Việc phân công cán bộ cần đưa vào nội dung nghị quyết để làm căn cứ xem xét trách nhiệm, đánh giá, khen thưởng.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thực tế cho thấy có nhiều “nghị quyết không làm”, làm không đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do chất lượng, tính khả thi của nghị quyết, do thiếu chỉ đạo, giám sát, hoặc hạn chế về năng lực cán bộ thực hiện. Khi có nghị quyết tốt, để triển khai thực hiện hiệu quả, chi ủy, bí thư chi bộ phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã nêu trong nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư, chi ủy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức và đảng viên trong việc thực hiện; yêu cầu cá nhân và tổ chức liên quan thường xuyên báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, bí thư, chi ủy phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm, các vấn đề nảy sinh để kịp thời cho ý kiến lãnh, chỉ đạo, rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Đặc biệt trong vấn đề chỉ đạo thực hiện nghị quyết cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên và sự tham gia giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng nhân dân.

Bảo Anh-Văn Hoàn
Top