Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/11/2012 - 09:15
Góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên, xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân và của cả dân tộc; suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Hiện nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng còn không ít khuyết điểm, yếu kém. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, làm giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…” (1). Cho nên, trong Nghị quyết khẳng định: “Phải kiên quyết đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đây là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh” (2).

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Tuy vậy, đây là vấn đề rất khó, vì sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống luôn được che đậy rất khôn khéo dưới nhiều hình thức, lại gắn liền với lợi ích của từng cá nhân, liên quan mật thiết đến tập thể cấp uỷ và toàn đơn vị. Hơn nữa sức mạnh đấu tranh, tình trạng dĩ hoà vi quý, biết mà vẫn làm ngơ cho rằng, đấu tranh thì tránh đâu, không khéo lại bị quy chụp là gây mất đoàn kết nội bộ… Điều đó đã trở thành nếp nghĩ, lời dăn dạy, sự thủ tiêu đấu tranh của một bộ phận cán bộ và đảng viên.

Vì vậy muốn đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống thành công. Trước hết các tổ chức đảng và từng đảng viên, cần nghiên cứu nhận thức đúng và nắm chắc những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà Nghị quyết Trung ương lần thứ tư đề ra. Trên cơ sở đó từng cấp uỷ và từng đảng viên phải xem xét và đánh giá đúng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống ở bản thân mình, tổ chức mình đến đâu, được biểu hiện dưới những dạng nhận thức nào, đối tượng và vấn đề gì là chủ yếu. Từ đó xác định rõ phương hướng và biện pháp đấu tranh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cho từng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Trong đó phải xem xét, đánh giá đúng những tồn tại và yếu kém bản thân, từng cấp ủy và tổ chức đảng, xác định rõ vấn đề gì là then chốt, cấp bách cần phải đấu tranh khắc phục ngay, lựa chọn tốt thời điểm mở đầu và khâu đột phá, nhằm vào những mặt yếu kém nhất và xác định rõ thời gian dứt điểm… Bên cạnh đó các tổ chức đảng cần xây dựng cho được tính chiến đấu, động viên được tinh thần đấu tranh và có biện pháp bảo vệ người đấu tranh trong từng tổ chức đảng.

Trong kế hoạch và chương trình hành động phải làm rõ nội dung đấu tranh để tăng cường bản lĩnh chính trị, nhằm làm cho mọi đảng viên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, quan điểm mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế; phương hướng xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

Việc cần giữ vững phẩm chất, đạo đức và lối sống, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò tiền phong và gương mẫu của mỗi đảng viên với công tác xây dựng Đảng… là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Hội nghị Trung ương lần thứ tư đề ra: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế và yếu kém, xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch và vững mạnh… Phương châm chỉ đạo cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, nhằm giúp đỡ đồng chí mình phát huy ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm, để có quyết tâm sửa chữa là chính. Phương pháp đấu tranh, phải tạo được chuyển biến cả những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài.

Quan trọng nhất là từng đảng viên và tổ chức đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá và nói đúng sự thật, một cách khách quan, công bằng, cả ưu và khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhất thiết không che giấu, bảo thủ, nể nang, thiên vị, hoặc né tránh với người có chức, có quyền, sợ ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân và thành tích của đơn vị, hoặc sợ bị trù dập, cô lập…

Trong đấu tranh, từng người phải lấy tinh thần xây dựng, với tình cảm yêu thương giúp đỡ lẫn nhau một cách chân tình và thẳng thắn; không thêm bớt, đao to búa lớn, tránh xa cách và kỳ thị với người có khuyết điểm…

Để góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên như trong Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI đã nêu, theo tôi, các tổ chức đảng, các đảng viên cần phải quán triệt và thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, cần tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vì, một trong những nguyên nhân của tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là do cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan đơn vị chưa làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên thuộc quyền.

Cho nên, vấn đề đặt ra hiện nay là cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Cần rèn luyện về phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác; quản lý chặt chẽ nơi công tác, nơi cư trú, trong và ngoài công sở; quản lý về lai lịch chính trị và các quan hệ xã hội; về tâm tư tình cảm, nguyện vọng cá nhân và điều kiện hoàn cảnh gia đình để kịp thời giải quyết mọi vấn đề tiêu cực khi mới có dấu hiệu nảy sinh, không để lây lan, phát triển dẫn đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Các tổ chức đảng phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, đồng thời yêu cầu đảng viên phải trung thực, thẳng thắn và chủ động báo cáo mọi vấn đề về bản thân và gia đình với tổ chức đảng. Tổ chức đảng phải lên án những biểu hiện trái với đạo lý, thiếu văn hoá, không đúng với chuẩn mực đạo đức, lối sống của người đảng viên và có biện pháp xử lý kịp thời những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Hai là, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trên vị trí công tác để mỗi cá nhân đều thấy rõ đó là trách nhiệm của bản thân, tự mình phải rèn luyện đạo đức cách mạng, xác định đó là nhiệm vụ không thể thoái thác, nghĩa vụ và quyền lợi trên mỗi cương vị công tác.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết là trong việc thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Hội nghị lần thư tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đề ra. Đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tự giác, cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức các cấp cần quan tâm tạo điều kiện và theo dõi giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu tiến bộ, trưởng thành. Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng cần hướng dẫn cán bộ, đảng viên làm tốt việc đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, đơn vị tốt; đồng thời, hướng dẫn việc giám sát, đánh giá mức độ chuyển biến tiến bộ của tập thể, cá nhân. Phấn đấu không để xảy ra tình trạng trong cơ quan, đơn vị chỉ vì có một số người sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ mà phá hoại sự đoàn kết nội bộ, gây cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Xây dựng trong toàn cơ quan, đơn vị và cho mọi người một nếp sống lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, trong đó, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho mọi người noi theo, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên tích cực đi trước quần chúng trong thực hiện nếp sống văn minh, đạo đức trong hoạt động, công tác; thống nhất lời nói với việc làm.

(1), (2). Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Lê Công Khởi
Top