Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/10/2012 - 08:00
Một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
Kết quả kiểm tra sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy vừa qua, cho thấy:

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo khá nghiêm túc; quán triệt đầy đủ  mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW đến cán bộ, đảng viên; thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp, ban hành quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc; hướng dẫn các chi bộ đưa nội dung các chuyên đề và một số tác phẩm của Bác vào sinh hoạt hàng tháng; triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chỉ đạo điểm, chọn các vấn đề bức xúc nổi cộm để giải quyết; cán bộ chủ chốt đăng ký các công việc làm theo; gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Tuy nhiên, khá nhiều tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các đơn vị: Hoạt động của Bộ phận giúp việc ở các cấp còn lúng túng, từng thành viên chưa tích cực, năng động tham mưu việc triển khai ở tại đơn vị mình, kể cả về trách nhiệm tham mưu giúp cơ quan, ngành xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; vẫn còn biểu hiện hình thức, hoạt động chưa nghiêm túc. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chưa được chú trọng, do đó nhiều đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phần lớn còn chung chung, nội dung dàn trải, khó nhớ, khó thực hiện;  trong xây dựng chưa thực sự chú trọng đưa ra bàn bạc dân chủ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng để phát huy tính sáng tạo, vì vậy có nhiều đơn vị ở một địa phương chuẩn mực đạo đức chung và nghề nghiệp hoàn toàn giống nhau. Có đơn vị chú trọng xây dựng chuẩn mực riêng cho từng chức danh lãnh đạo, nhưng quá dài các tiêu chí; có đơn vị in nguyên 6 tiêu chí theo hướng dẫn của tỉnh, biểu hiện chưa nghiêm túc cốt là làm cho xong.

Việc triển khai xây dựng kế hoạch chỉ đạo học tập chuyên đề ở các chi bộ hàng tháng cũng chưa thực sự đi vào nền nếp theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW chỉ đạo trong báo cáo các đơn vị đều nêu cơ bản các chi bộ đều triển khai thực hiện, nhưng qua kiểm tra của các đoàn của tỉnh kiểm tra sổ nghị quyết họp chi bộ ở một số chi, đảng bộ cơ sở được kiểm tra, phần lớn chưa ghi trong nghị quyết họp chi bộ hàng tháng việc học tập, thảo luận nội dung chuyên đề, các tác phẩm của Bác. Các văn bản phần lớn sao chép nguyên văn theo cấp trên, thiếu tính sáng tạo trong công tác tham mưu để có các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp ở từng đơn vị.

Bản đăng ký làm theo của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên thực sự chưa có chất lượng, còn biểu hiện đăng ký chung chung; có đơn vị chỉ đạo đăng ký nhiều việc dẫn đến khó kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành; có đơn vị làm theo mẫu cán bộ, đảng viên chỉ việc ghi tên mình vào mẫu chi bộ đã làm sẵn. Việc chọn điểm giải quyết các lĩnh vực băn khoăn, bức xúc tại các đơn vị chưa được nhiều, giải quyết chưa có kết quả cụ thể. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; việc phát hiện các gương điển hình làm theo Bác chưa kịp thời thậm chí không có…

Những tồn tại, hạn chế trên đây cho thấy việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vẫn còn chung chung, chạy theo thành tích chưa thực sự có hiệu quả cần được cấp ủy các cấp tập trung khắc phục. Trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, cấp ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư cần dành thời gian có kế hoạch chỉ đạo cụ thể từng nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW và 4 nội dung trọng tâm Tỉnh ủy đã chỉ đạo tại báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Thứ hai, đối với các chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ quan tâm chọn nội dung học tập chuyên đề hàng tháng, nhất là việc chọn những băn khoăn, vướng mắc ở chi bộ đưa vào học tập, thảo luận ở chi bộ hàng tháng để trở thành việc thực hiện có nền nếp, thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 03-CT/TW; cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát hàng tháng với các chi bộ để rút kinh nghiệm kịp thời.

Thứ ba, tăng cường hướng dẫn chỉ đạo thành viên Bộ phận giúp việc cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm đề xuất, tham mưu các nội dung, giải pháp để giúp chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Thứ tư, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cần phải bàn bạc kỹ trong cán bộ, đảng viên, tránh chạy theo thời gian, thành tích; đạo đức nghề nghiệp phải cụ thể, phù hợp với công việc theo lĩnh vực, ngành để cán bộ, đảng viên dễ thực hiện, cấp ủy, cơ quan dễ đánh giá, kiểm tra hàng năm; những đơn vị mặc dù đã xây dựng xong, nhưng chưa thiết thực, cần thiết nên nghiên cứu xây dựng lại cho phù hợp.

Thứ năm, đăng ký làm theo của cán bộ chủ chốt và đảng viên nên tập trung từ một đến hai công việc trọng tâm được giao hoặc những việc còn vướng mắc của cá nhân để khắc phục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thường xuyên nhắc nhở rút kinh nghiệm và kịp thời phát hiện những gương điển hình biểu dương kịp thời, tạo phong trào thi đua thiết thực trong Đảng và xã hội làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Ngô Văn Diện (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Top