Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/10/2012 - 09:52
Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên
Bản lĩnh chính trị tạo nên sức mạnh, uy tín, sự thống nhất ý chí, hành động của Đảng, bảo đảm cho Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa cách mạng đến thắng lợi. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cho thấy, khi nào Đảng thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, độc lập, sáng tạo thì cách mạng phát triển thuận lợi, giành được những thắng lợi to lớn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Để xứng đáng với vai trò đó, Đại hội xác định, vấn đề hàng đầu trong việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là “Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng”.

Bản lĩnh chính trị là có tư duy khoa học, tự quyết định một cách độc lập về hành động của mình, không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm. Bản lĩnh thể hiện sự trưởng thành, sự vững vàng của một con người, một tổ chức. Càng nhiều khó khăn, thử thách, thì càng bộc lộ rõ bản lĩnh, đồng thời bản lĩnh càng được tôi luyện, vững vàng. Có bản lĩnh là có được phẩm chất quyết định sự sống còn và thành công của mỗi cá nhân, tổ chức. Thiếu bản lĩnh thì dễ bị sai lầm, thất bại, khó vượt qua thử thách, trở ngại để đi đến thành công.

Đảng ta là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Chức năng chủ yếu của Đảng là lãnh đạo chính trị, xử lý những vấn đề chính trị để dẫn dắt giai cấp, nhân dân, dân tộc vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc cách mạng. Sứ mệnh đó đòi hỏi Đảng phải rất vững vàng, tỉnh táo, độc lập, sáng tạo trong việc đề ra và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách cũng như xây dựng nội bộ Đảng; không dao động trước khó khăn, thử thách. Tức là Đảng phải có bản lĩnh chính trị cao. Thiếu phẩm chất đó thì Đảng không thể lãnh đạo được cách mạng và cũng không còn xứng đáng là đội tiên phong nữa.

Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng là phải giữ vững mục tiêu, con đường lựa chọn, vừa biết mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức chiến đấu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu giếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

Bản lĩnh của Đảng tạo nên từ tính khoa học đúng đắn của nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị. Đây là yếu tố cơ bản hàng đầu. Có lý luận cách mạng khoa học mới giúp Đảng xác định mục tiêu, đường lối cách mạng, không bị lúng túng, mất phương hướng khi khó khăn. Có đường lối chính trị đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng mới vững vàng, cán bộ, đảng viên của Đảng mới tin tưởng, kiên định lý tưởng, lập trường cách mạng một lòng theo Đảng.

Lịch sử cách mạng Việt Nam 82 năm qua đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng. Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tháng Tám, trở thành Đảng cầm quyền trên cả nước; lãnh đạo toàn dân làm hai cuộc kháng chiến oanh liệt, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đảng đã bình tĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam qua những thử thách ngặt nghèo khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ. Đảng đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm, chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo xây dựng đất nước thời kỳ hơn 10 năm sau ngày thống nhất và đề ra đường lối đổi mới được thực tiễn 26 năm qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên thời gian qua, bên cạnh những thành tích to lớn của công cuộc đổi mới, những tiến bộ quan trọng trong xây dựng Đảng, Đại hội XI của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều yếu kém của Đảng như: Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ của Đảng diễn ra còn nghiêm trọng; nhiều tổ chức cơ sở Đảng, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp, nẩy sinh; chưa ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả công tác tư tưởng chưa cao; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, chống những luận điệu phản động của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái chưa sắc bén. Những khuyết điểm đó phản ánh những bất cập về bản lĩnh chính trị của Đảng, làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gây lo lắng, bức xúc trong Đảng và dư luận xã hội.

Trong khi đó tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức đối với bản lĩnh chính trị của Đảng. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; sự chủ động mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những cơ hội phát triển đất nước mạnh mẽ nhưng cũng đòi hỏi Đảng phải đổi mới hơn nữa, vững vàng hơn nữa để xử lý kịp thời, chính xác những vấn đề mới, những thách thức mới, nhất là những thách thức đe dọa trực tiếp đến bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mặt khác, tình hình chính trị thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch lợi dụng sự thoái trào tạm thời của Cách mạng Thế giới, những khó khăn về kinh tế, xã hội những thiếu sót của Đảng để đẩy mạnh tấn công phá hoại Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tình hình đó đòi hỏi Đảng phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tổ chức đấu tranh kịp thời, sắc bén chống những âm mưu thù địch, chống những luận điệu của các thế lực phản động, bác bỏ các quan điểm sai trái.

Bản lĩnh chính trị của Đảng có được hun đúc từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, từ truyền thống vẻ vang, kiên cường của Đảng, và nó phải được củng cố không ngừng bằng nỗ lực của Đảng.

Trước hết phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản của Đảng. Phải nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng, phát triển lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước; làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Tập trung xử lý các “điểm nóng”, các vấn đề phức tạp liên quan đến ổn định chính trị và xã hội.

Nâng cao cảnh giác và tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, đẩy mạnh cuộc đấu  tranh chống “diễn biến hòa bình”, đồng thời đập tan các luận điệu cơ hội, phá hoại Đảng.

Sự giác ngộ lý tưởng, tinh thần cách mạng, sự thông minh, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên rất quan trọng. Sức mạnh, trí tuệ, sự vững vàng của Đảng do toàn thể đảng viên tạo nên. Chỉ có một đội ngũ cán bộ, đảng viên ý thức rõ về mục tiêu lý tưởng cách mạng và có tinh thần cách mạng cao, đồng thời có trí tuệ, mới giúp Đảng xây dựng bản lĩnh chính trị kiên cường, sáng suốt.

Tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đây là yếu tố quan trọng, chi phối các yếu tố khác. Chống chủ nghĩa cá nhân, tranh quyền, ham tiền, vụ lợi bất chấp cơ hội đối với nhân dân và cách mạng.

Xây dựng cấp ủy các cấp thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị vững vàng. Cấp ủy các cấp là tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị và trí tuệ của Đảng và của mỗi tổ chức Đảng. Để nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, phải rất coi trọng xây dựng cấp ủy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ cao. Lựa chọn vào ban chấp hành các cấp phải là những đảng viên ưu tú, thật sự trung thành, thật sự nhất trí với đường lối, quan điểm của Đảng; Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp ủy viên, phải đặc biệt chú trọng phẩm chất chính trị, phải thật sự là những người cộng sản “giác ngộ đầy đủ, hoàn toàn hiến mình để hoạt động cho Đảng”.

Thực hiện Nghị quyết 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XI phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cách mạng cao mới thành thật, thẳng thắn tự phê bình và phê bình có hiệu quả. Tránh tình trạng nể người, dễ ta phê bình chung chung, qua loa, chẳng đụng đến ai, mọi sự bình thường, nhưng lại không bình thường. Đòi hỏi mỗi cấp ủy, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm chính trị, tinh thần chiến đấu của người cộng sản vì sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc.

Đức Tâm
Top