Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 03/10/2012 - 09:05
Thông báo kết luận thi hành kỷ luật Đảng
Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo kết luận số 353-TB/TU về việc thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ và cá nhân các đồng chí Thường trực Huyện ủy Quế Võ khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015. Báo Bắc Ninh trích đăng nội dung cơ bản của Kết luận.

I- Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015

Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy khóa 17 của huyện đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng vũ khí đấu tranh tự phê bình và phê bình, thiếu đoàn kết thống nhất, làm giảm hiệu lực trong lãnh đạo, điều hành và quản lý trên nhiều lĩnh vực công tác.

Trên cơ sở kết luận thanh tra số 422/KL-UBND, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy, báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất: Khuyết điểm, vi phạm trong các lĩnh vực đã nêu trên xảy ra chủ yếu trong thời gian từ năm 2005-2011, liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ khóa 16, khóa 17. Trong tập thể Ban Thường vụ khóa 16 của huyện Quế Võ khi hết nhiệm kỳ có 2 đồng chí nghỉ hưu, 1 đồng chí chuyển công tác, 7 đồng chí tiếp tục tái cử tham gia Ban Thường vụ khóa 17, cả 7 đồng chí tái cử đều trong diện phải kiểm điểm hoặc xem xét thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015.

II- Đối với các đồng chí Thường trực Huyện ủy Quế Võ

1- Đồng chí Nguyễn Đình Nhương-đảng viên Chi bộ Xây dựng Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nguyên Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2011-2016.

Trên cơ sở kết luận thanh tra số 422/KL-UBND, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy, bản tự kiểm điểm cá nhân của đồng chí Nguyễn Đình Nhương, cho thấy:

Đồng chí Nhương có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, của bản thân, tác động tiêu cực đến tình hình và sự ổn định tại địa phương.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Nhương đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nhương. Hình thức kỷ luật đồng chí Nhương theo đề nghị của Tỉnh ủy thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo UBKT Trung ương xem xét, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định theo thẩm quyền.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh-đảng viên Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quế Võ.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn-Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Minh Sơn đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Minh Sơn.

Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm theo Kết luận Thanh tra và các vấn đề liên quan đang được tiếp tục xem xét và thực hiện quy trình xử lý theo quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nghiêm khắc và rút ra những bài học sâu sắc. Thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, sửa chữa những hạn chế, yếu kém và khuyết điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng huyện ổn định và không ngừng phát triển.
Top