Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 28/09/2012 - 16:36
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên.
(Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 của đồng chí Trần Văn Túy – Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và căn cứ các Hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, bước đầu cơ bản hoàn thành ở cấp tỉnh. Cấp huyện và tương đương đã và đang tích cực chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 theo Kế hoạch số 24 của Tỉnh uỷ.

Đây là dịp, là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi cấp uỷ soi lại mình, đánh giá đúng những việc đã làm được; chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kếm để có hướng khắc phục, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Qua các ý kiến thảo luận đóng góp chúng ta cơ bản thống nhất các nội dung Báo cáo kiểm điểm đã đánh giá. Sau hội nghị này cần tập trung thực hiện tốt các công  việc sau:

1- Tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ ưu, khuyết điểm của Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đối chiếu với lĩnh vực, địa phương mình để xác định những hạn chế, ưu khuyết điểm, phương hướng và giải pháp khắc phục.

Đặc biệt chú ý, trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

2- Sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình: Nhiệm vụ chính trị được hoàn thành với chất lượng cao hơn, hệ thống chính trị được củng cố tốt hơn, đoàn kết thống nhất cao hơn trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm cao hơn, niềm tin của dân đối với Đảng được nâng cao.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ. Bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong quá trình tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình.

3- Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đưa ra được các giải pháp đồng bộ, toàn diện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân (nhân dân trông chờ chúng ta có thái độ kiên  quyết trong sửa chữa khuyết điểm để tạo chuyển biến tích cực).

Về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2006-2010”:

Sau hơn năm năm thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, các tổ chức đảng đã nhận thức và thực hiện đầy đủ hơn chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo ở cơ sở. Có thể khẳng định, Đề án của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đã đạt được kết quả quan trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Qua chỉ đạo tổng kết thực hiện Đề án của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Trung ương từ cơ sở nhận thấy, những kết quả đạt được bước đầu là rất quan trọng, song chưa thực sự vững chắc, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; ở một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực, song còn chậm, sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều; công tác đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ cấp cơ sở còn chưa có chuẩn mực cụ thể.

Những tồn tại, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan, song chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Không ít tổ chức cơ sở đảng còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời thì có thể sẽ nảy sinh phức tạp.

 Để khắc phục tình trạng đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Đề án của Tỉnh uỷ  “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2006-2010 ” với mục tiêu: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên (nhất là chất lượng chi bộ ở cơ sở) cơ bản đủ sức giải quyết tại chỗ những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm nguyên tắc của Đảng.

Nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "; thường xuyên quan tâm việc cập nhật kiến thức, văn bản mới, thông tin mới của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cấp uỷ; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước trẻ hoá, chuẩn hoá đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ, công chức ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát nề nếp sinh hoạt của cấp uỷ cấp trên với các chi, đảng bộ cơ sở; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xây dựng quy trình, tiêu chí cụ thể để đánh giá cấp uỷ cơ sở; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; yêu cầu cấp ủy Đảng xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết ở đơn vị, địa phương mình.

BCH giao Ban Thường vụ căn cứ vào ý kiến thảo luận, tiếp tục nghiên cứu, để hoàn chỉnh ban hành Nghị quyết có chất lượng, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

4-  Về Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Xem xét kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Quế Võ khoá 17 và cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Nhương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ, BCH thống nhất cao hình thức đề nghị Ban Bí thư xem xét hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá 18).

Top