Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 13/09/2012 - 08:27
Vai trò của bí thư cấp ủy với tự phê bình và phê bình
Trong 3 ngày 22, 23 tháng 8 và ngày 4 tháng 9 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, Thường trực Tỉnh ủy, đứng đầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 13-8-2012 đã xác định đây là thời điểm thiêng liêng, là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

Trong chỉ đạo, đã làm tốt từ các khâu chuẩn bị các văn bản, nhất là báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 17-8-2012 đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp nghiêm túc và chặt chẽ. Phát huy tốt vai trò bộ phận thường trực và tổ biên tập, làm việc khẩn trương, có kế hoạch và chương trình cụ thể; Bộ phận giúp việc tiến hành tổng hợp các ý kiến, chuẩn bị tài liệu kỹ, công phu, đúng quy trình.

Trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã phát huy trách nhiệm chính trị của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, gương mẫu, cầu thị, cởi mở. Đã bám sát 3 nội dung nêu trong nghị quyết, tạo không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành.

Những vấn đề các tổ chức và cá nhân góp ý đều được giải trình, đưa ra hội nghị Ban Thường vụ phân tích, làm rõ và khẳng định có hay không có, đúng đến mức độ nào.

Qua kiểm điểm làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tập thể, đặc biệt chỉ rõ trách nhiệm cụ thể tập thể, trách nhiệm cá nhân ủy viên Ban Thường vụ; cái mới là Ban Thường vụ tỉnh thực sự cầu thị, biết lắng nghe, biết tiếp thu những ý kiến, nhiều chiều để trong quá trình kiểm điểm của tập thể, cá nhân thể hiện đầy đủ, nghiêm túc, kết quả thực chất.

Với tư tưởng chỉ đạo nói là làm, là hành động. Đặc biệt vừa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, vừa giải quyết công việc thường xuyên, chỉ đạo thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm ở huyện (Quế Võ, Gia Bình), chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 4, 5…

Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh được tiến hành rất nghiêm túc và có nhiều điểm mới theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, có thể rút ra 5 kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm như sau:

Một là, vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, phải chỉ đạo làm tốt tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân với 2 hình thức ở hội nghị và ý kiến bằng văn bản gửi trực tiếp đồng chí Bí thư, chỉ đạo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ.

Hai là, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải tạo được không khí thảo luận, góp ý dân chủ.

Ba là, trong quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm điểm.

Bốn là, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, tập hợp, tổng hợp ý kiến, làm tốt báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, sau hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả, triển khai kế hoạch, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm đúng quy định.

Từ cách làm, kinh nghiệm chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị cấp ủy đảng, tổ chức đảng các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng để vận dụng, làm tốt việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

Ngô Văn Diện
Top