Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 27/08/2012 - 10:05
Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Văn phòng UBND tỉnh
Hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo tấm gương của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Cuộc vận động, ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng triển khai thực hiện đầy đủ, sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên các kế hoạch, chỉ thị của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó học tập và làm theo, áp dụng vào thực tế công tác.

Cán bộ, đảng viên là lãnh đạo gương mẫu đi đầu. Đảng viên là công chức và người lao động khác trong cơ quan cũng tích cực, tự giác tham gia các phong trào thi đua. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt nên nội bộ đoàn kết, gắn bó, cán bộ, đảng viên hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cán bộ, công chức Văn phòng thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức; nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; đổi mới tác phong lề lối làm việc nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Các chuyên viên chủ động nắm bắt, thu thập và xử lý thông tin kịp thời, chính xác giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động của địa phương; thẩm định và chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất; dự thảo và ban hành các văn bản theo Quy chế làm việc của Văn phòng và sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh đúng thẩm quyền, thể thức, không có sai sót lớn. Các báo cáo, đề án trình UBND tỉnh được thực hiện bảo đảm thời gian, chất lượng. Cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị  trực thuộc khác nêu cao tinh thần tận tuỵ phục vụ, đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho UBND, Chủ tịch UBND ngày một nâng lên, góp phần đắc lực vào hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Những năm gần đây, việc quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc.   

Với những kết quả tích cực đã đạt được, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh nhận thức sâu sắc về việc cần tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động sâu rộng hơn trong thời gian tới. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 7-8-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập Bộ phận giúp việc về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Ban hành quy chế làm việc của bộ phận này.

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ  chính trị quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xây dựng hình tượng công chức Nhà nước vừa hồng vừa chuyên, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Vân Giang
Top