Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 06/08/2012 - 08:24
Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở Đông Thọ
Đầu năm 2011, xã Đông Thọ được làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về bộ tiêu chí quốc gia về NTM của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh uỷ về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, Đảng bộ Đông Thọ thấy đây là một hướng đi đúng để phát triển tam nông ở địa phương.

Đảng uỷ Đông Thọ có nghị quyết lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân vượt qua khó khăn, quyêt tâm xây dựng NTM tại địa phương. Đảng uỷ Đông Thọ nhận định: thực hiện được 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM là một vấn đề khó, cho nên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận, vận động được toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Đông Thọ là vùng nông, công nghiệp, có diện tích 547,77 ha, trong đó đất nông nghiệp 309,43 ha chiếm 56,49%, đất phi nông nghiệp 237,43 ha, chiếm 43,34%, đất bằng chưa sử dụng 0,91 ha chiếm 0,17% diện tích với số dân 7312 nhân khẩu phân bổ trong 7 thôn: Bình An, Đông Bích, Trung Bạn, Đông Xuất, Thọ Vuông, Thọ Khê, Phú Đức.

Trong quá trình xây dựng hợp tác xã, Đông Thọ luôn luôn là một đơn vị tiêu biểu của huyện Yên Phong. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được chú ý đúng mức, làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc. Sau khi được chọn làm điểm xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở Đông Thọ tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng tình hình địa phương theo 19 tiêu chí. Sau rà soát, Đông Thọ đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; giao thông nông thôn; thuỷ lợi; cơ sở vật chất văn hoá; chợ nông thôn, môi trường.

Công tác dân vận trong xây dựng NTM tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện nghị quyết của đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, các chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng NTM, tập trung hoàn thành những tiêu chí còn lại. Khối dân vận phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội, các thôn tạo điều kiện để nhân dân dược biết, được bàn và trực tiếp tham gia, đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng NTM.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng NTM, tình hình cụ thể ở địa phương, các tổ dân vận đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo với nội dung xác thực, góp phần giải quyết những vấn đề ở từng khu dân cư. Tổ dân vận thôn Đông Bích đăng ký xây dựng phong trào “Làng đẹp, ngõ sạch, nhà ngăn nắp”. Thôn Bình An và Đông Xuất đăng ký đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thôn Phú Đức, Thọ Khê, Thọ Vuông đăng ký đẩy mạnh chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế. Thôn Trung Bạn, Thọ Khê đăng ký thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Căn cứ vào nội dung đăng ký, các tổ dân vận tham mưu cho cấp uỷ chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể của công tác dân vận. Tổ dân vận bám sát hoạt động của cộng đồng dân cư, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những hình thức tuyên truyền, vận động sát tới từng đối tượng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng NTM đã được hệ thống chính trị vào cuộc, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia toàn diện các tiêu chí. Người người đã đóng góp ngày công và cơ sở vật chất cho chương trình xây dựng NTM. Nhân dân đã tham gia giám sát công trình không nhận thù lao 16.200 công. Tám hộ tự nguyện hiến 71 m2 đất để làm đường giao thông. Hai hộ tự nhận đổi 150 m2 đất để xây dựng bãi trung chuyển rác thải.

Các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia các phong trào: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN-TTCN-dịch vụ (trong 2 năm có 520 cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, 300 hộ sơ chế tóc, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động trong và ngoài địa phương), phong trào xây dựng làng đẹp, ngõ sạch, nhà ngăn nắp, phong trào làng văn hoá, gia đình văn hoá, phong trào đoàn viên và thanh niên xung kích tham gia vệ sinh môi trường, phong trào tham gia nhận ngõ tự quản của Đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh.

Xây dựng NTM ở Đông Thọ được gắn kết với các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua và những chương trình, dự án kinh tế, xã hội của địa phương đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi trong các cộng đồng dân cư.

Từ năm 2010 đến năm 2012, Đông Thọ đã lập dự án đầu tư 63 hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân theo chương trình xây dựng NTM, trong đó 10 hạng mục công trình đã khởi công xây dựng trong năm 2010, 53  hạng mục công trình nằm trong đề án xây dựng NTM với tổng kinh phí 197,6 tỷ đồng. Đông Thọ tập trung xây dựng các công trình trọng điểm, hiệu quả, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào địa phương, tạo nên diện mạo làng quê có cảnh quan xanh- sạch-đẹp, bảo tồn được văn hoá thôn làng và tạo đà phát triển đô thị NTM.

Đông Thọ xây dựng NTM trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Song, nhờ có sự giúp đỡ của huyện, tỉnh và làm tốt công tác dân vận đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Do ý thức được trách nghiệm xây dựng NTM, các ngành, đoàn thể và nhân dân đã nỗ lực cao, khai thác được lợi thế và tiềm năng của địa phương, đến nay Đông Thọ đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng NTM. Hai tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hoá và chợ nông thôn.

Qua thực tế, Đông Thọ thấy rằng, tiêu chí chợ nông thôn không nhất thiết xã nào cũng phải có, vì cũng có nơi không có nhu cầu nếu đầu tư sẽ lãng phí, không đem lại hiệu quả kinh tế. Về cơ cấu lao động nên đề nghị cấp trên xem xét cụ thể cho phù hợp với địa phương.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đông Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2013. Để phấn đấu đạt được chương trình, kế hoạch đề ra, Đông Thọ tập trung vào hai việc cơ bản. Thứ nhất, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hơn nữa về nhận thức và thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Thứ hai, thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, nội dung, chương trình dân vận khéo và các mục tiêu xây dựng NTM.

Nguyễn Khang
Top