Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 24/07/2012 - 14:27
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC của công dân 6 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc KN, TC kéo dài, đông người, vượt cấp được xem xét, giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc công dân tiếp tục KN, TC đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm góp phần ổn định tình hình địa phương.

Tăng cường trợ giúp pháp lý giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế khiếu kiện tại cơ sở.

 
 
Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao cho công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC của công dân, rà soát  các vụ việc KN, TC kéo dài, đông người trên địa bàn. Về cơ bản, các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1502/UBND- NC (ngày 13-8-2010) của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định số 858/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ được duy trì nền nếp.

Tại mỗi phiên tiếp công dân, lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân các cấp  chú trọng đến việc đối thoại, giải thích về quyền và nghĩa vụ của cơ quan tiếp công dân, của người KN, TC cũng như những nội dung mà công dân đến kiến nghị, phản ánh. Thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân giúp các ngành, các cấp nhận được những thông tin phản hồi kịp thời về hiệu lực các quyết sách của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đời sống xã hội. Thông qua việc tiếp dân và đối thoại đã lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của dân, nắm được khả năng, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời, qua công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, các cán bộ, lãnh đạo đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách, pháp luật cho nhân dân, xử lý được những vụ việc phức tạp, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

 

6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã tiếp được 1.890 lượt công dân đến KN,TC, giảm 71 lượt công dân so với cùng kỳ, kiến nghị phản ánh 789 vụ việc, trong đó có 35 lượt đoàn đông người. Khiếu nại, tố cáo vượt cấp đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có 88 lượt công dân, giảm 147 lượt người so với năm ngoái.

Kết quả KN, TC, các cấp, ngành trong tỉnh giải quyết được 94/123 đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 76%. Qua giải quyết đơn thư đã xử lý về kinh tế 492,132 triệu đồng, thu hồi 384m2; 01 GCNQSD đất, kiến nghị xử lý 14 cán bộ, đảng viên có sai phạm.

 

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC còn nhiều bất cập, một số địa phương vẫn chưa tổ chức được mô hình tiếp công dân theo Kế hoạch 1502 của UBND tỉnh. Công tác xử lý và giải quyết đơn KN, TC ở một số nơi còn chậm và kéo dài, có những vụ việc phải giải quyết qua nhiều cấp, gây bức xúc trong dư luận.

Một trong những điểm vướng mắc nhất là trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết đơn thư KN, TC chưa chặt chẽ, thường xuyên, dẫn đến có hiện tượng trông chờ, né tránh. Ngoài ra, đối với những nội dung cần sự chỉ đạo, hướng dẫn hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên như cấp tỉnh hoặc Trung ương, các cấp, các ngành cũng chưa chủ động tham mưu, kiến nghị và theo sát để giải quyết vụ việc.

Thực tế này đòi hỏi, cần có sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau, mặt khác cơ quan cấp trên cần kiểm tra, giám sát thường xuyên để chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan cấp dưới.

Trong thời gian tới, nhiều biện pháp quyết liệt sẽ được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KN, TC của công dân. Trong đó, chính quyền các cấp, đặc biệt là lãnh đạo, cần tăng cường đối thoại, lắng nghe công dân. Chỉ có đối thoại mới có thể làm rõ được những khúc mắc, tăng cường hiểu biết và tin tưởng của người dân đối với chính quyền, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, không để khiếu kiện vượt cấp và gây bức xúc trong nhân dân.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực dư luận quan tâm như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng... nhằm hạn chế phát sinh KN, TC. Chú trọng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm. Tiếp tục rà soát, thống kê những vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài, có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm, phân loại những vụ việc đã giải quyết nhưng công dân vẫn khiếu kiện và những vụ việc đang giải quyết, phân công rõ trách nhiệm của ngành nào, cấp nào, cá nhân nào phải thực hiện, quy định rõ thời gian hoàn thành.

Trong quá trình giải quyết phải tổ chức đối thoại công khai, đẩy mạnh công tácuo hòa giải; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để công dân KN, TC vượt cấp.

Yến Minh
Top