Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 03/07/2012 - 09:39
Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở Gia Bình
Những năm qua, các cấp, các ngành huyện Gia Bình tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua đó từng bước hình thành nếp sống văn minh, thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển ngày một bền vững.

Một góc làng Hương Vinh (thị trấn Gia Bình).

 
 
Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp được củng cố, kiện toàn, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và nhân dân. Cấp huyện thành lập các tổ công tác kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương và một số cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, những cách làm hay, việc làm mới trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục hạn chế nảy sinh.

Các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các hình thức trực quan về xây dựng đời sống văn hóa được tiến hành thường xuyên góp phần từng bước thay đổi nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc bình xét danh hiệu làng văn hóa, công sở văn hóa, gia đình văn hóa bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc tạo sự khích lệ kịp thời cho mỗi gia đình, thôn, làng… Nhờ đẩy mạnh các giải pháp nên chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã có những bước phát triển quan trọng.

Năm 2011, toàn huyện đã có 56 thôn, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, trong đó nhiều làng có sự chuyển biến rõ nét về các tiêu chí trọng tâm như chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Qua bình xét năm 2011, hơn 22 nghìn gia đình đạt Gia đình văn hóa, trong đó có hơn 17 nghìn gia đình văn hóa 3-5 năm liên tiếp và hơn 250 gia đình có thành tích được các cấp, các ngành khen thưởng. Toàn huyện có 5 xã được công nhận Xã văn hóa… Trong năm 2012, có 74/74 thôn, làng trên địa bàn đăng ký danh hiệu Làng văn hóa, 8/14 xã, thị trấn đăng ký danh hiệu Xã văn hóa, 74/74 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu Công sở văn hóa, 24.475 gia đình đăng ký Gia đình văn hóa.

Trong phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần của các Chỉ thị 27/CT-TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20 và 22 của HĐND tỉnh. Theo đánh giá sơ bộ, năm 2011, hầu hết các đám cưới trên địa bàn tổ chức đúng qui định của Luật Hôn nhân gia đình, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, giảm bớt các thủ tục như chạm ngõ, thách cưới, lại mặt… Đối với việc tang, các gia đình không để thi hài trong nhà quá 36 giờ, thực hiện khai tử đúng qui định, loại bỏ các hủ tục như lăn đường, phúng viếng bằng lễ chín. Việc tân gia, mừng thọ đều được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm, nhiều đám tang trong huyện đã thực hiện hỏa táng, điện táng.

Toàn huyện có 78 lễ hội truyền thống, trong đó có 40 lễ hội quy mô nhỏ cấp thôn, làng chỉ mang tính sự lệ. Với các lễ hội có quy mô lớn đều báo cáo các ngành chức năng và tổ chức đúng qui chế, bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hủ tục…

Ông Nguyễn Văn Định, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện cho biết: Từ năm 2011, Phòng văn hóa-Thông tin đã có hướng dẫn cụ thể các xã gắn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2015: 100% các xã có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, có 70% trở lên số thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa và 85% trở lên số gia đình đạt gia đình văn hóa. Trên cơ sở mục tiêu đề ra, phòng đã hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ cũng như các bước tiến hành cho từng năm cũng như từng giai đoạn để bảo đảm phù hợp với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới”.

Bài, ảnh: Lê Đại
Top