Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 03/07/2012 - 08:12
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ngày 7-6-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đây là nội dung quan trọng trong sinh hoạt cấp ủy và sự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Về tư tưởng chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Về đạo đức, lối sống, tác phong: Thực hiện nghiêm quy định của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung đương về thực hiện quy định này. Đi đầu trong đấu tranh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức, không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

Về tự phê bình và phê bình: Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có lỗi phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dich vu seo và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Về trách nhiệm công tác: Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự điều động phân công của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Về đoàn kết nội bộ: Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Quy định còn nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện.

Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Quy định cũng đã nêu rõ sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

Nêu gương là một phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng ta, cán bộ, đảng viên tự nêu gương trong sinh hoạt Đảng và trong cuộc sống là vấn đề cốt lõi để giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy chúng ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.

Ngô Văn Diện
Top