Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 19/06/2012 - 09:35
Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03- KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 07/9/2011 và các văn bản chỉ đạo thành lập bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp, ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc; mở các hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị ở cấp tỉnh đến cấp huyện và các chi bộ, đảng bộ cơ sở; quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa các nội dung trong Chỉ thị và Kế hoạch, hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương.

Cấp ủy Đảng các cấp đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện; bổ sung các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình toàn khóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương; lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động khác; triển khai chỉ đạo các chi bộ chọn các nội dung hàng tháng đưa vào học tập chuyên đề năm 2012; rà soát, bổ sung, chỉ đạo điểm xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp…

Bước đầu Bộ phận giúp việc các cấp đã đi vào hoạt động, tham mưu giúp cơ quan, đơn vị cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh. Công tác tuyên truyền được duy trì trên các phương tiện thông tin, đại chúng; Báo Bắc Ninh, Đài PT- TH tỉnh, bản tin nội bộ các ngành, thông tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng tiếp tục tạo sự lan tỏa về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội.

Tuy nhiên, cấp ủy các cấp còn lúng túng trong chỉ đạo chuyển từ Cuộc vận động thành yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, nảy sinh tâm lý chờ đợi hướng dẫn của cấp trên. Một số hướng dẫn chỉ đạo ở các cấp còn chậm, vì vậy việc triển khai, thực hiện ở cấp cơ sở còn lúng túng, nhất là triển khai học tập từng tháng các nội dung chuyên đề năm 2012 và việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động của Bộ phận giúp việc còn lúng túng, chưa thực sự có hiệu quả trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, sức lan tỏa chưa rộng, có thời điểm chưa thường xuyên, mức độ, thời lượng còn ít so với các năm trước; việc tuyên truyền nêu gương các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn ít.

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2012 cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (dễ nhớ, dễ hiểu, sát nhiệm vụ cơ quan, địa phương, đơn vị).

Quan tâm chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở những ngành, lĩnh vực trọng điểm (tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, đầu tư, tài nguyên- môi trường, xây dựng, tư pháp, kiểm sát, tòa án, công an, y tế, giáo dục, cơ quan tổ chức cán bộ, Ủy ban Kiểm tra…).

Thứ hai, tổ chức đăng ký việc làm theo tấm gương của Bác, trước hết là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị; phải có kế hoạch thực hiện cụ thể (đăng ký việc làm theo xong trong tháng 5/2012); cuối năm tổ chức kiểm điểm, làm cơ sở bình xét thi đua.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh học tập các chuyên đề, tác phẩm của Bác, liên hệ và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2012; coi đây là giải pháp hàng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; liên hệ với tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được  làm.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác của các chi, đảng bộ; trong đó xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; hướng dẫn sinh hoạt chi bộ hàng tháng chọn 1 đến 2 nội dung chuyên đề học tập và tổ chức làm theo.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó mỗi huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc, để giải quyết khắc phục xong trong năm 2012.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo điểm, mỗi Đảng bộ cấp huyện và tương đương chọn 2 đơn vị trực thuộc để làm điểm toàn diện, 3 đơn vị trực thuộc làm điểm theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giao ban, sơ, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp; theo chức năng, nhiệm vụ công tác các thành viên Bộ phận giúp việc tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng cơ quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2012 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình, người tốt, việc tốt trên Báo Bắc Ninh, Đài PT- TH tỉnh, bản tin nội bộ các ngành, thông tin sinh hoạt chi bộ…

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là giải pháp đầu tiên trong nhóm giải pháp chính trị, tư tưởng thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, trong chỉ đạo và thực hiện đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp, tự giác ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để kịp thời biểu dương, động viên các nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Ngô Văn Diện
Top