Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/06/2012 - 08:40
Đôi điều về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Thực hiện Nghị quyết của chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong các tháng vừa qua các đồng chí lãnh đạo và một số Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt ở các chi bộ thuộc các Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành và Đảng bộ Công an tỉnh.

Thông qua dự sinh hoạt ở các chi bộ đã nắm bắt tình hình chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, phổ biến những chủ trương của tỉnh đến với cơ sở giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở, phản ánh với cấp ủy có những quyết sách phù hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực tiễn cho thấy các chi bộ (chỉ nói đến các chi bộ đã dự) thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; bước đầu đã đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm cho đảng viên ở các chi bộ nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên. Trong sinh hoạt tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ.

Quy trình và nội dung sinh hoạt đều thực hiện theo đúng hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và các nội dung, giải pháp của Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nội dung sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp thông báo tình hình đảng viên của chi bộ, số đảng viên dự họp; thông qua chương trình; cử thư ký cuộc họp; thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương, những văn bản, chính sách mới (sử dụng nội dung cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản hàng tháng); đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công; đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới (những nhiệm vụ cần có thời gian dài để thực hiện); đảng viên thảo luận; chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ.

Trong quá trình sinh hoạt tính dân chủ được phát huy, tạo không khí cởi mở vì vậy nhiều đảng viên tâm huyết phát biểu, trình bày chính kiến kể cả các việc còn có biểu hiện tiêu cực mà chi bộ hoặc chính quyền chưa tập trung chỉ đạo giải quyết, một số việc còn kéo dài hàng năm, nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao được nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đóng góp các giải pháp hữu hiệu giúp chi bộ chỉ đạo tháo gỡ có hiệu quả.

Tuy nhiên trong sinh hoạt còn một số tồn tại cần khắc phục: Nội dung tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng và kiểm điểm tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên chưa được quan tâm. Một số chi bộ còn nặng về kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ theo đầu việc, chưa phân định kiểm điểm đánh giá theo 4 nội dung: giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ; công tác xây dựng chi bộ (trong đó cả việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên), công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các đoàn thể vì vậy trong thảo luận đảng viên khi phát biểu cũng khó tập trung vào từng lĩnh vực, dẫn đến ở một số chi bộ đảng viên thảo luận còn chung chung chưa sát với thực tiễn, chưa thực sự phát huy được trí tuệ của tập thể. Chưa có chi bộ nào triển khai việc học tập nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Kế hoạch Tỉnh ủy chỉ đạo... 

Từ thực tiễn dự sinh hoạt ở các chi bộ vừa qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu và những giải pháp để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và giải pháp về sinh hoạt đảng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đó là: Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường trách nhiệm, nêu cao tính tự giác, gương mẫu của đảng viên trong việc tham gia và đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy trình sinh hoạt theo Hướng dẫn số  09-HD/BTCTW, chuẩn bị tốt các nội dung, điều hành sinh hoạt khoa học; giữ vững nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để đảng viên nói thẳng, nói thật; đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Chú trọng triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt hàng tháng, xác định đây là việc làm thường xuyên, tự giác, có nền nếp ở các chi bộ.

Nguyễn Công Hảo
Top