Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 08/06/2012 - 08:39
Nâng cao ý thức trách nhiệm đảng viên theo gương Bác
Là Đảng bộ trực thuộc sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh uỷ, với đặc thù không có chính quyền cùng cấp, trong những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng là hoạt động trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo để làm tốt công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó, việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của toàn Đảng bộ.

Tỷ lệ đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt cao.

Trong ảnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.
 
 
Cùng với cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn có nền nếp thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị trong Khối. Phát huy kết quả đó toàn Đảng bộ hiện đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và học tập tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Để thực hiện tốt Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức chỉ đạo triển khai và chọn điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức cho phù hợp tình hình thực tế công tác, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để niêm yết tại cơ quan. Đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng người đảng viên “vừa hồng - vừa chuyên”. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành để thực hiện Chỉ thị như xây dựng chuyên đề cụ thể từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi bộ, liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc cho cấp uỷ cơ sở được thành lập, đã tích cực tham mưu với cấp uỷ chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị. Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ” của Đảng uỷ Khối đã tạo thành phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nền nếp sinh hoạt Đảng được duy trì, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng.

Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung cao cho việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt việc đăng ký “làm theo”, kiểm điểm việc làm theo gương Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đại đa số cán bộ đảng viên giữ gìn được phẩm chất, đạo đức và lối sống, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Khối được thực hiện một cách tự giác, xem đó là biểu hiện cụ thể nhất của việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lối làm việc được triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối được thực hiện một cách thiết thực, gần gũi và phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, lối sống, là cơ sở cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối có ý thức rèn luyện đạo đức và làm theo tấm gương của Bác trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống. Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Hàng năm, Đảng bộ có từ 85- 89% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 85 - 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đơn vị và cá nhân được Tỉnh uỷ tặng bằng khen, Đảng bộ Khối giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nguyễn Văn Đoàn
Top