Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 29/05/2012 - 08:51
Quản lý, điều hành quỹ ngân sách Nhà nước hiệu quả
Với chức năng quản lý, điều hành, quỹ Ngân sách Nhà nước (NSNN), kiểm soát chi đối với các đơn vị, xã, phường sử dụng vốn NSNN trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thành phố Bắc Ninh không ngừng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm điều hành và sử dụng nguồn quĩ NSNN hợp lý, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành uỷ, UBND thành phố Bắc Ninh, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Trong công tác thu NSNN, KBNN thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác thu NSNN. Tính đến giữa tháng 5, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt hơn 477 tỷ đồng. Trong đó thu từ Trung ương hơn 7 tỷ đồng; thu từ nguồn tỉnh hơn 91 tỷ đồng; thành phố gần 310 tỷ đồng và thu từ xã, phường là gần 70 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ chi NSNN, KBNN thành phố đã thực hiện kiểm soát chi theo đúng chế độ của Nhà nước. Tính đến giữa tháng 5, tổng chi NSNN đạt hơn 449 tỷ đồng, trong đó chi Trung ương gần 22 tỷ đồng; chi NSNN tỉnh hơn 123 tỷ đồng; chi thành phố hơn 240 tỷ đồng và chi cho khối xã, phường hơn 63 tỷ đồng.

Công tác quản lý vốn chương trình mục tiêu; huy động vốn cho NSNN; công tác quản lý kho quỹ… luôn được đặc biệt chú trọng. KBNN Thành phố đã thanh toán vốn đầu tư XDCB cho 99 dự án (trong đó ngân sách thành phố 28 dự án; ngân sách xã, phường 71 dự án) với tổng số vốn hơn 113 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm soát chi đầu tư cho thấy nguồn vốn đầu tư XDCB của thành phố luôn đảm bảo 4 yêu cầu là: đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng kế hoạch và đúng chế độ. Đến nay, KBNN thành phố đang thực hiện giao dich vu seo với 158 cơ quan, đơn vị, trên 1 nghìn tài khoản giao dịch với doanh số hoạt động khá lớn. Số đơn vị mở tài khoản ngày càng tăng, doanh số hoạt động của đơn vị năm sau cao hơn năm trước nhưng các cán bộ của KBNN thành phố Bắc Ninh luôn thực hiện quản lý, đảm bảo kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, chế độ báo cáo được chấp hành nghiêm, đảm bảo chính xác, rõ ràng, phục vụ đắc lực cho công tác điều hành quản lý NSNN trên địa bàn. 

Bà Lê Thị Hoa, Giám đốc KBNN thành phố Bắc Ninh khẳng định: “Xác định rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của KBNN trong quản lí, điều hành ngân sách, KBNN thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp chặt chẽ, cụ thể về thu, chi, quản lý nguồn quỹ NSNN nên ở KBNN thành phố ít khi xảy ra sai sót trong công tác chuyên môn”. Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm soát, quản lý quỹ NSNN, KBNN thành phố sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ KBNN cả về phẩm chất chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế và 10 điều kỷ luật của ngành. Ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì tốt việc triển khai Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) với chế độ kế toán mới phục vụ công tác kế toán, thanh toán được thông suốt, an toàn thông tin mạng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước mà đơn vị được giao quản lý, từ đó phục vụ kịp thời các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương điều hành và sử dụng quỹ NSNN thực sự hiệu quả…

Ngọc Khánh
Top