Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 21/05/2012 - 09:38
Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác xây dựng Đảng để Đảng hoàn thành sự nghiệp cách mạng của mình. Đồng thời Người là một tấm gương sáng, toàn diện, toàn mỹ của một đảng viên suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”; xây dựng Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng (trong đó đặc biệt chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nguyên tắc tự phê bình và phê bình); quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn…

Tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học vô cùng quý giá, có ý nghĩa thiết thực cho việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức và có thái độ đúng đắn trong tự phê bình và phê bình; cấp trên cần nêu cao tính gương mẫu, thẳng thắn, chân thành; phát huy dân chủ thực sự; nghiêm túc thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng; đổi mới nội dung, cách thức trong nhận xét, đánh giá cán bộ...

  Trong tháng 5 lịch sử này, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Trường Sinh
Top