Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/05/2012 - 08:24
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Yên Phong
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khởi xướng từ năm 1995 được các khu dân cư trong huyện Yên Phong đón nhận ngay từ những ngày đầu.

Cuộc vận động góp phần tích cực cho việc phối hợp giữa chức năng quản lý nhà nước với vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, làm nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới ở từng địa phương. Cuộc vận động được các cấp uỷ đảng, chính quyền tạo điều kiện và các đoàn thể ở các khu dân cư hưởng ứng.

Hằng năm, Huyện uỷ Yên Phong và các Đảng uỷ xã, thị trấn, đều có nghị quyết lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, các ngành thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Thực hiện nghị quyết của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Yên Phong có Quyết định số 230 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, khao lão…

UBND huyện chỉ đạo sát sao các thôn trong huyện bổ sung quy ước làng văn hoá theo tinh thần Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã lãnh đạo các thôn trên địa bàn triển khai kịp thời cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC. Việc đăng ký danh hiệu thi đua gia đình văn hoá, làng văn hoá được tổ chức ngay từ đầu năm với nội dung thiết thực cụ thể, đề ra những giải pháp giải quyết có hiệu quả những tồn tại của năm trước.

Trên cơ sở đăng ký thi đua, các khu dân cư và từng hộ gia đình có biện pháp hữu hiệu để đạt được nội dung đã đăng ký. Vì vậy cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC diễn ra thực sự sinh động, phong phú ở từng thôn làng. Đông Yên là thôn lớn của xã Đông Phong.

Thôn có trên 500 hộ, gần 2.000 khẩu và 104 ha canh tác. Trong thời kỳ đổi mới, Đông Yên đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế. Là địa phương tiếp giáp với khu công nghiệp lớn của huyện, cùng với sản xuất nông nghiệp, Đông Yên đã phát triển thêm nghề dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Song tệ nạn xã hội cũng gia tăng và có chiều hướng phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của chi uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với chi hội Phụ nữ, chi đoàn Thanh niên, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Nông dân, chi hội Nguời cao tuổi vận động các dòng họ chung tay phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Thôn có 45 dòng họ. Quy ước làng văn hoá được các dòng họ của cả thôn tham gia bổ sung những điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế của xóm làng. Trong đó có nội dung: Dòng họ không có ai nghiện và tàng trữ chất ma tuý, không có ai vi phạm pháp luật, không có ai trộm cắp, cờ bạc và dòng họ phải xây dựng gia đình văn hoá… Nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của các dòng họ, Đông Yên đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi được các tệ nạn xã hội ở địa phương.

Đồng Nhân là thôn công giáo toàn tòng với 62 hộ và 300 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của chi uỷ chi bộ, ban công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể, Ban hành giáo tổ chức cho đoàn viên, hội viên và giáo dân học tập Nghị quyết Trung ương 7 phần 2 khoá  IX về công tác tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng - tôn giáo và những nghị định có liên quan đến tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đồng bào công giáo thấy được đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật.

Từ nhận thức đúng, đồng bào có đạo tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phát động. Cuộc vận động TDĐKXD ĐSVHƠKDC được giáo dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn tồn tại, phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, làng đạo văn hoá.

Ở những khu dân cư có tỷ lệ sinh tự nhiên và sinh con thứ ba trở lên cao, có tệ nạn nghiện hút ma tuý, gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, có hiện tượng mê tín dị đoan .v.v. đều đề ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ. Mỗi thôn làng ở Yên Phong đều có những bước đi thích hợp khai thác được truyền thống văn hoá ở từng thôn làng nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để xây dựng nếp sống văn hoá của địa phương.

Hằng năm, Yên Phong tổ chức đoàn kiểm tra về từng khu dân cư đã đăng ký xây dựng làng văn hoá chấm điểm. Qua kiểm tra chấm điểm để xét duyệt làng văn hoá đã phản ánh khách quan phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động TĐKXDĐSVHƠKDC của huyện. Điều quan trọng là giúp cho các khu dân cư thấy được ưu điểm, khuyết điểm để đề ra được những biện pháp phấn đấu cho năm sau được sát thực, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu giữ vững và đạt danh hiệu thi đua của cuộc vận động. Nhờ vậy, số gia đình văn hoá, làng văn hoá mỗi năm một tăng. Năm 2010, có 35/74 làng văn hoá, 25.905/29.715 gia đình văn hoá thì năm 2011 tăng lên 46/74 làng văn hoá, 26.629/30.609 gia đình văn hoá. Kết quả này là động lực để Yên Phong tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng làng, khu phố, công sở, gia đình văn hoá giai đoạn 2011- 2015” của Uỷ ban nhân dân huyện ngay từ những năm đầu.

Nguyễn Khang
Top