Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 20/04/2012 - 09:13
Vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hiện nay, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác dân vận của Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao đổi với phóng viên Báo Bắc Ninh về công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết.

 

PV: Nghị quyết T.Ư 4 đánh giá như thế nào về vai trò của quần chúng tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Công tác xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng, mà là của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Nhân dân xây dựng Đảng bằng cách: Hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng những lời kêu gọi của Đảng, ra sức cho Đảng rõ tình hình trong nhân dân, đối với công tác của Đảng thì thật thà phê bình và nêu ý kiến của mình. Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr 235, NXBCTQG, HN-2000).

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đưa ra 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của quần chúng: “Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội”; “Trong năm 2012, ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp; trong đó có cơ chế giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; “Cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”.

PV: Quan điểm của đồng chí về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Công tác dân vận về thực chất là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng.

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trước những vận hội và thách thức, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải có sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trước hết, tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm để khắc phục hạn chế, kiểm điểm về thực hiện công tác dân vận để bản thân gần dân, sát dân, trọng dân, nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm cho dân tin, phải thật thà nhúng tay vào việc… Đặc biệt coi trọng lời dạy của Bác “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận”.

Tiếp đến, để phát huy vai trò của quần chúng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phong trào quần chúng. Phong trào quần chúng mạnh mẽ sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần củng cố tổ chức Đảng, rèn luyện cán bộ, đảng viên từ cơ sở.

Từ đó, Đảng, Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, đồng thời động viên nhân dân nâng cao trách nhiệm giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

PV: Hệ thống dân vận của tỉnh đã, đang và sẽ làm gì để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 cho cán bộ Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh. Sau khi quán triệt Nghị quyết, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức hội nghị góp ý xây dựng Đảng, đồng thời, các đơn vị mở hòm thư tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị mình, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, những kiến nghị, đề xuất với Đảng và giải pháp về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đến nay đã thu được rất nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung hướng dẫn hệ thống dân vận hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương. MTTQ xây dựng quy định giám sát cán bộ dân cử. Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Đề án Lãnh đạo trực tiếp đối thoại với nhân dân và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận.

Trước hết, triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh uỷ về nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), đẩy mạnh công tác vận động quần chúng để mỗi người dân thấy trách nhiệm của mình tham gia xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bảo Anh
Top